Zaznacz stronę
Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. W tym miejscu warto podkreślić, iż ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców nie ma żadnego wpływu na kwestie jego kontaktów z dzieckiem, albowiem są to dwie niezależne od siebie sprawy.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem w szerokim tego słowa znaczeniu tj. zabieranie dziecka poza jego miejsce zamieszkania, odwiedziny, spotkania, weekendy czy też dłuższe wyjazdy w okresie wakacji lub ferii zimowych. Kontakty mogą też przybrać formę korespondencji lub korzystania z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Komunikatory elektroniczne takie jak Skype, Messenger czy WhatsApp świetnie sprawdzą się w sytuacji, gdy np. jeden rodzic pracuje za granicą lub jego miejsce zamieszkania znajduje się w znacznej odległości od centrum życiowego dziecka. Oczywiście nie ma tu jednego schematu – każdy przypadek jest inny. Przy ustalaniu kontaktów rodzica z dzieckiem należy zatem wziąć pod uwagę szereg indywidualnych okoliczności, tak by wypracowane przez rodziców porozumienie lub wydane przez sąd orzeczenie w tej kwestii, było dogodne zarówno dla dziecka jak i rodzica, którego ono dotyczy.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. Jeśli rodzice nie są w stanie wypracować porozumienia w przedmiocie kontaktów, rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Zważywszy, iż terminy sądowe są bardzo odległe, można złożyć dodatkowy wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o ustalenie kontaktów.  Oczywiście taki wniosek powinien być szczegółowo uzasadniony. Uzyskanie takiego zabezpieczenie umożliwi rodzicowi stały kontakt z dzieckiem do momentu wydania przez sąd prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaktów.

Co jednak, jeśli pomimo uzyskania zabezpieczenia lub nawet prawomocnego orzeczenia drugi z rodziców utrudnia realizację tych kontaktów.

Wezwanie Policji nie jest rozwiązaniem, gdyż pomijając stres dziecka, przepisy ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990 r., nie przewidują specjalnych uprawnień policji w przypadku utrudniania rodzicowi kontaktów z dzieckiem. Jeśli jednak dojdzie już do takiej interwencji, warto poprosić funkcjonariuszy o sporządzenie notatki, iż w danym terminie kontakt nie odbył się, wskazując przyczynę jego braku. Taki bowiem dokument, może być w przyszłości wykorzystany jako dowód w sprawie o zagrożenie nakazaniem zapłaty za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Zagrożenie nakazaniem zapłaty za utrudnianie kontaktów to instytucja stanowiąca swoistą pieniężną karę za utrudnienie kontaktów. Taka dolegliwość finansowa za każdy niewykonany kontakt często skutkuje zaprzestaniem takich zachowań.

W sieci znajdziecie Państwo wiele wzorów wniosku o uregulowanie kontaktów
z dzieckiem, zmianę kontaktów z dzieckiem, wniosku o zagrożenie lub nakazanie zapłaty za utrudnianie kontaktów. Należy jednak mieć na uwadze, iż każda sytuacja rodzinna jest inna, w związku z powyższym każdy z w/w wniosków winien precyzyjnie odzwierciedlać stan faktyczny danej rodziny. W sprawach dotyczących tak delikatnej materii jak kontakty z dzieckiem warto jednak udać się do profesjonalnego pełnomocnika, który w sposób rzetelny i szczegółowy przygotuje pismo procesowe zawierające aktualny stan faktyczny – tak aby finalnie uzyskać jak najkorzystniejsze dla Państwa rozstrzygnięcie.

Utrudnianie kontaktów z Dzieckiem.

Prawo rodzinne

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »