Zaznacz stronę
Władza rodzicielska
Ustanowienie władzy rodzicielskiej Katowice

W przypadku rozwodu, bardzo ważną kwestią co do której orzeka sąd jest władza rodzicielska. Zgodnie z przepisami władza rodzicielska nad małoletnimi przysługuje co do zasady obojgu rodzicom.

Niemniej, w zależności od okoliczności sprawy, władza rodzicielska jednego bądź obojga rodziców może być ograniczona, zawieszona, lub całkowicie odebrana.

Zasadą jest, iż Sąd dąży do tego, aby w miarę możliwości, małoletni wychowywali się przy współdziałaniu obojga rodziców. Współdziałanie rodziców przy wychowaniu małoletnich, jest kluczowe i powinno być niezależne i oderwane od jakichkolwiek konfliktów, istniejących pomiędzy dorosłymi. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Każda zmiana w zakresie wykonywania tej władzy powinna następować po przeprowadzeniu stosownego postępowania sądowego.

Jeśli rodzice wykazują chęć współpracy oraz są w stanie sprawnie i bez przeszkód wspólnie decydować o wychowaniu swoich pociech, na ich zgodne żądanie, o ile nie sprzeciwia się to dobru małoletnich, Sąd może orzec o opiece naprzemiennej. Instytucja ta polega na tym, że obydwoje rodziców wykonują pełnię władzy, a dzieci w równym stopniu przebywają u każdego z nich.

Gdy przemawiają za tym okoliczności sprawy Sąd może zdecydować o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, pozostawiając mu możliwość współdecydowania o konkretnych kwestiach dotyczących małoletnich. Sąd może również zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej, jeśli nastąpi przemijająca przeszkoda – jak na przykład długotrwała nieobecność jednego z rodziców.

 Sąd może również pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej, czego skutkiem jest utrata wszystkich praw do podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących dziecka. Wystąpienie choćby jednej z trzech, wymienionych poniżej przesłanek, stanowi podstawę dla sądu do pozbawia władzy rodzicielskiej:

  • trwały charakter przeszkody uniemożliwiający wykonywanie władzy (np. ciężka, przewlekła choroba psychiczna);
  • rażące zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka przez rodziców;
  • nadużywanie władzy rodzicielskiej (np. znęcanie się nad małoletnim).

Nasz zespół od lat zajmuje się kompleksowo wszystkimi sprawami związanymi z władzą rodzicielską. Zapewniamy Państwu pełne wsparcie zaś nasze doświadczenie bez wątpienia zaprocentuje w czasie prowadzenia negocjacji, które mają za zadanie doprowadzić do najbardziej optymalnych rozwiązań dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi. Dobro dziecka jest dla nas złotą zasadą i zawsze stanowi priorytet w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji procesowych.

Zakres

W zakres naszych działań odnoszących się do prowadzenia spraw rozwodowych wchodzą m.in:

  • przygotowanie i wniesienie pozwu o rozwód,
  • określenie kwestii orzekania o winie,
  • ustalenie zasad opieki nad dziećmi,
  • określenie wysokości alimentów,
  • określenie kwestii podziału majątku,
  • informowanie o wymaganych opłatach, dokumentach, uiszczenie opłat w Państwa imieniu.

Dlaczego My?

Posiadając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i rozumiejąc związane z nimi emocje, stawiamy sobie za cel zminimalizowanie przykrych doświadczeń. 

Naszym priorytetem jest, aby Klient został do procesu odpowiednio przygotowany, dlatego nasze działania oraz podejmowane decyzje są zawsze wyczerpująco wyjaśniane.

Zależy nam, aby sprawa rozwodowa przebiegła możliwie łatwo ze szczególnym naciskiem na minimalizację strat, zwłaszcza jeśli w rozwód rodziców zaangażowane są dzieci.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w Katowicach Brynowie, gdzie udzielimy Państwu odpowiedzi na pytania związane ze sprawą rozwodową oraz doradzimy odpowiednie działania.

Nasze artykuły

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »