Blog Kancelarii Prawnej Smok

Czy istnieje skuteczny sposób na zablokowanie rozwodu?

utworzone przez | 13.05.2020 | Prawo rodzinne

Jeśli czytasz ten artykuł, to być może zastanawiasz się co zrobić, by nie dać małżonkowi/małżonce „rozwodu”. Niezależnie czy chcesz uniknąć rozwodu, czy zależy Ci raczej na rozeznaniu możliwości prawnych drugiej strony, czy po prostu chcesz poszerzyć wiedzę dotyczącą tej właśnie materii – zapraszamy Cię do lektury poniższego artykułu.

Sporządzenie i złożenie do Sądu pozwu o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód przez jednego z małżonków wcale nie przesądza, iż sąd przychyli się do żądania powoda i orzeknie rozwód. Oczywiście w większości przypadków tak właśnie będzie, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, w których takiej zgody brak. Są to jednakże sytuacje wyjątkowe – na co wskazują choćby statystyki – w 2017 r. w Sądach okręgowych odnotowano 68.493 wyroków uwzględniających powództwo rozwodowe, a tylko 570 oddalających. Orzeczenia oddalające powództwo stanowiły więc 0,83% wszystkich rozstrzygnięć merytorycznych. Wskazana prawidłowość powoduje, że w badaniach na ogólnej, nawet licznej próbie postępowań o rozwód, rozstrzygnięcia oddalające powództwo występują sporadycznie i stanowią jedynie margines analizowanych spraw.

Statystyki – statystykami ale skoro zdarzają się wyjątki to oznacza, że szanse są…

Poniżej przedstawiam okoliczności, które mogą – choć nie muszą doprowadzić do sytuacji, w których Sąd odmówi stronom i nie orzeknie rozwodu. Sąd nie jest związany sprzeciwem drugiego małżonka, ale odmowa przez niego zgody na rozwód komplikuje i wydłuża czas trwania procesu. W takiej sytuacji Sąd zacznie badać, czy istnieją pozytywne przesłanki orzeczenia rozwodu, jak również, czy nie występują przesłanki negatywne. Trzeba bowiem mieć na uwadze, iż w polskim prawie rodzinnym obowiązuje zasada trwałości małżeństwa i Sąd ma obowiązek dokładnego zbadania, czy w istocie zasadne jest orzeczenie rozwodu.

  1. Brak zgody na rozwód może wynikać z faktu, iż byłby on sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci. W rzeczywistości Sąd – pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego – nie orzeknie rozwodu, jeżeli ma to zagrażać dobru dzieci. W tym przypadku Sądy są bardzo ostrożne w wyrokowaniu.
  1. Skutecznie zablokować rozwód może również sytuacja, w której będzie to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. z uwagi na zły stan zdrowia jednego z małżonków).
  1. Rozwodu nie może żądać małżonek winny rozpadowi małżeństwa, chyba że druga strona wyrazi na to zgodę lub brak tej zgody, w okolicznościach konkretnej sprawy, jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

    Dla przykładu żona, która zdradziła męża i przed Sądem przyznaje się do zdrady i całą winę „bierze na siebie” nie dostanie rozwodu, jeżeli mąż wybacza żonie zdradę, twierdzi, że pomimo jej zachowania w dalszym ciągu ją kocha i chce ratować małżeństwo. Jeśli natomiast Sąd ustali, że mąż wcale nie chce ratować małżeństwa, rozkład jest trwały i zupełny, a mąż kieruje się jedynie chęcią zemsty, to prawdopodobnie Sąd orzeknie rozwód argumentując, iż odmowa zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

    Albo inny przykład: załóżmy, że mąż chce rozwodu, ale żona nie wyraża zgody powołując się na względy religijne. Może ona skutecznie zablokować rozwód, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, jak wskazywano powyżej, rozwodu nie może żądać małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Małżonek odmawiający zgody musi być uznany za niewinnego, a jego odmowa nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Zatem nie wystarczy, że żona zgłosi sprzeciw – musi jeszcze go uargumentować i poprzeć dowodami. Jeżeli sąd ustali, iż „nie rozgrywa Ona jedynie swoich porachunków”, ale rzeczywiście kieruje się względami religijnymi – to z duża dozą prawdopodobieństwa małżonek nie dostanie rozwodu. Jak wynika bowiem z utrwalonego orzecznictwa np. wyroku SA w Gdańsku z dnia 16 czerwca 1999 r., (sygn.. akt: I ACa 290/99) –„(…) Odmowa małżonka zgody na rozwód ze względów religijnych nie może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 k.r.o.)”.

  1. Co więcej, jeżeli Sąd ustali, iż małżonkowie przechodzą kryzys, ale w dalszym ciągu wiąże ich więź emocjonalna, nie orzeknie rozwodu (brak przesłanki zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego). Podobnie będzie w sytuacji, gdy okaże się, iż między stronami nie ustała więź fizyczna, albowiem ich ostatnie pożycie małżeńskie miało miejsce w niedługim czasie przed wniesieniem powództwa o rozwód (brak przesłanki trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego).

Reasumując – bez względu na to czy zależy Ci na rozwodzie, czy chcesz się przed nim bronić – warto zgłosić się do profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego. My oczywiście zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii (zobacz też: rozwód Katowice). Zapewniamy pełen profesjonalizm i zaangażowanie, a wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych pomoże nam zaproponować Ci najlepsze z możliwych rozwiązań. Potrzebujesz więcej informacji? Nie czekaj, napisz lub zadzwoń do nas!