Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Czy pracownik może odmówić wykonywania polecenia pracy zdalnej?

utworzone przez | 14.04.2020 | blog, COVID19

Czy pracownik może odmówić wykonywania polecenia pracy zdalnej?

Pracownik nie może odmówić polecenia dotyczącego wykonywania pracy zdalnej a odmowa wykonania polecenia pracodawcy może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej ( karą upomnienia  lub nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy).

Zgodnie z art. 3 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Pracodawca posiada więc pełną swobodę co do podejmowania decyzji, którzy pracownicy będą świadczyć pracę w sposób zdalny.

Czy wystarczy wydanie jedynie polecenia pracy zdalnej?

Jednak samo polecenie wykonywania pracy zdalnej nie wystarcza. Pracodawca musi poinformować pracownika o zasadach pracy zdalnej oraz wyposażyć go w narzędzia i materiały niezbędne do świadczenia obowiązków. Co to oznacza? Pracodawca powinien zapewnić  np. służbowy komputer, jeśli jest on niezbędny do pracy. Ewentualnie można porozumieć się z pracownikiem, że w domu pracuje na prywatnym sprzęcie  jeśli istnieje taka możliwość, również techniczna.

Przy wydaniu pracownikowi sprzętu niezbędnego do pracy, Pracodawca powinien pamiętać m.in. o odpowiednim zabezpieczeniu go (zaszyfrowanie laptopów, dysków itp., sprawdzenie aktualności programu antywirusowego), zweryfikowaniu dostępów pracowników do informacji (np. do służbowego serwera) oraz włączenia automatycznych aktualizacji.

Nadto pracodawca powinien poinformować pracowników o konieczności przestrzegania zasad bhp, zgłaszania nieprzewidzianych zdarzeń, pozostawania w kontakcie z pracodawcą i do jego dyspozycji. Wskazanym jest wyznaczenie jednej osoby, z którym pracownicy mogą kontaktować się w razie wystąpienie incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji czy innych niespodziewanych zdarzeń.

Jeśli w trakcie pracy zdalnej dojdzie do wypadku, to będzie on kwalifikowany jako wypadek przy pracy. Dlatego warto poprosić pracowników, aby przeznaczyli wybraną cześć swojego mieszkania do wykonywania pracy i odpowiednio zabezpieczyli ją przez dostępem do osób postronnych.

Translate »