Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Zmiana/rozwiązanie umowy dożywocia

utworzone przez | 16.01.2023 | blog, Prawo cywilne

Zgodnie z istotą umowy dożywocia zawartej w kodeksie cywilnym, właściciel nieruchomości zobowiązuje się do przeniesienia własności na nabywcę w zamian za dożywotnie utrzymanie,
czyli przyjęcie zbywcy jako domownika, dostarczanie mu wyżywania, ubrania, mieszkania, światła
i opału oraz zapewnienie mu odpowiedniej pomocy i pielęgnacji w chorobie, a poza tym sprawienie mu na własny koszt pogrzebu odpowiadającemu zwyczajom miejscowym.

Wedle obowiązujących przepisów dożywocie jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu, wygasa dopiero wskutek śmierci dożywotnika. Przed notariuszem może dojść do zmiany warunków umowy dożywocia na zgodne żądanie stron. Znacznie większy problem pojawia się w momencie konfliktu między stronami, czego skutkiem jest brak porozumienia dot. ewentualnej regulacji wspomnianej umowy. Sąd może zmienić treść umowy dożywocia, w momencie wystąpienia między stronami takich stosunków, które całkowicie wykluczają możliwość bezpośredniej styczności między nimi. Na rozprawie sąd na nowo określi prawa i obowiązki stron, biorąc pod uwagę ich interesy, przyznając tym samym dożywotnikowi rentę. Takie orzeczenie nadal gwarantuje stronom osiągniecie istoty umowy o dożywocie, co znaczy, że jedna z nich będzie wciąż miała prawo do nieruchomości,
a druga będzie dożywotnio utrzymywana. W wyjątkowych przypadkach, sąd może rozwiązać umowę o dożywocie. Do owej sytuacji może dojść tylko w momencie, gdy nabywca nieruchomości zachowuje się szczególnie nagannie względem dożywotnika. Badając ukształtowaną przez lata linię orzeczniczą, należy zauważyć, iż wyżej wymienione wyjątkowe przypadki to w głównej mierze agresywne zachowania w postaci awantur, poniżania, czy naruszenia nietykalności cielesnej wobec dożywotnika. Niezwykle istotny jest również fakt, iż istnienie konfliktu z winy dożywotnika nie będzie podstawą
do rozwiązania umowy.

Przechodząc do konkluzji, zmiana bądź rozwiązanie umowy dożywocia wiąże się z pewnymi problemami. Niemniej, nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw tego typu spraw. Szukając pomocy w sprawie związanej z umową dożywocia warto skorzystać z Naszej pomocy.

 

Autor – Jerzy Pazdan Asystent prawny

Translate »