Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Receptomaty, recepty przez Internet, teleoprady

utworzone przez | 31.01.2024 | blog, Ciekawostki, COVID19, Prawo medyczne, Zmiany

Czy uzyskanie każdej recepty przez Internet jest legalne? Ostatnia decyzja Rzecznika Praw Pacjenta

W ostatnich latach pojawiły się kontrowersje dotyczące możliwości uzyskania recepty przez Internet. Sprawa nabrała na znaczeniu, gdy Rzecznik Praw Pacjenta nałożył karę w wysokości prawie ćwierć miliona złotych na jednego z podmiotów oferujących wystawianie recept online.  

Nadmienić należy, iż w przedmiotowej sprawie, postępowanie przed organem administracji publicznej zostało wszczęte na skutek skargi, poprzedzonej śledztwem dziennikarskim. Dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej ujawnili, że uzyskanie zwolnienia lub recepty przez Internet było możliwe w zaledwie kilka minut. Pacjenci mieli możliwość otrzymania dokumentów bez bezpośredniego kontaktu z lekarzem, po wypełnieniu prostych ankiet i uiszczeniu opłaty. W swojej decyzji Rzecznik podkreślił, istotną kwestię, wskazując, że weryfikacja medyczna na podstawie jedynie wypełnionej ankiety nie zastępuje pełnowartościowego badania lekarskiego.

Decyzja Rzecznika Praw Pacjenta dot. „receptomatu” opierała się na stwierdzeniu naruszenia zbiorowych praw pacjentów. Chociaż pierwotnie podmiot został wezwany do zaprzestania powyższych praktyk, nie wprowadził istotnych zmian w funkcjonowaniu portalu. Stwierdzenie przez Rzecznika naruszenia było wynikiem nie tylko postępowania niezgodnie z przepisami prawa, ale również zaniechania wprowadzenia środków naprawczych. Pomimo możliwości uniknięcia tak wysokiej kary, bierność przedsiębiorcy doprowadziła do wydania decyzji o nałożeniu kary w wysokości 243 000, 00 zł.

Czy zgodne z prawem jest udzielanie teleporad?

Warto podkreślić, że polskie przepisy nie wykluczają udzielania świadczeń zdrowotnych na odległość, jednakże muszą one odbywać się z należytą starannością i zgodnie z obowiązującym prawem. Teleporady stanowią podstawową formę udzielania świadczeń medycznych bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Podstawą prawną do udzielania teleporad jest art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z tymi przepisami, świadczenia zdrowotne mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub łączności.

Receptomaty a obowiązek przestrzegania praw pacjentów

Decyzja Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie „receptomatu” jednoznacznie wskazuje, że wystawianie recept wyłącznie na podstawie internetowej ankiety jest naruszeniem zbiorowych praw pacjentów. Chociaż dotyczyła ona jednego podmiotu, stanowi ona ostrzeżenie dla przedsiębiorców oferujących podobne usługi, że ignorowanie przepisów może prowadzić do wysokich kar finansowych. W dzisiejszym świecie, gdzie technologia rozwija się dynamicznie, regulacje dotyczące zdalnych usług medycznych stają się coraz bardziej istotne dla zachowania bezpieczeństwa pacjentów i integralności systemu opieki zdrowotnej.

Przypadek „receptomatów” oraz kara finansowa są wyraźnym sygnałem, że ignorowanie przepisów może skutkować poważnymi konsekwencjami. Znaczne pieniężne sankcje mają na celu zabezpieczenie pacjentów przed potencjalnym nadużyciem oraz podkreślenie, że zdrowie publiczne musi być zawsze priorytetem. W działalności naszych klientów często spotykamy się z koniecznością znalezienia równowagi między innowacjami technologicznymi a przestrzeganiem standardów etycznych i prawnego porządku. Nasz zespół specjalistów – adwokatów i radców prawnych – zawsze dąży do znalezienia rozwiązania, które będzie godziło oba te obszary.

Translate »