Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Omnibus – jakie wyzwania związane dyrektywą UE czekają branżę e – commerce

utworzone przez | 06.02.2023 | blog, Prawo cywilne, Prawo konsumenckie, Prawo reklamy, Zmiany

Działając w celu zwiększenia zakresu ochrony konsumentów z inicjatywy Unii Europejskiej podejmowane są liczne działania legislacyjne. Jednym z takich działań jest konieczność implementacji przez Państwa Członkowskie trzech dyrektyw – Omnibus, Towarowej oraz Cyfrowej. Pierwsza z nich – dyrektywa Omnibus – zwiąże się z największymi zmianami w praktycznym funkcjonowaniu branży e – commerce.  W związku, z wejściem w życie nowych przepisów od 1 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy są zobowiązani do wdrożenia zmian w swojej działalności, dostosowujących biznes do nowych regulacji.

Najważniejsze zmiany dotyczą z nich to wymóg transparentnego informowania o obniżkach cen oraz jasnych zasadach publikowania ofert w wynikach wyszukiwania. Każdy przedsiębiorca, który ogłasza promocję lub wyprzedaż, jest zobowiązany do podania w widocznym miejscu przy towarze aktualną cenę oraz najniższą cenę z 30 dni poprzedzających obniżkę. Cena ta zaprezentowana powinna być w sposób:

  • Jednoznaczny,
  • Niebudzący wątpliwości,
  • Umożliwiający porównywanie cen.

 Ponadto przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż internetową zobowiązani są do podawanie numeru telefonu, informowanie, czy i jak weryfikują udostępniane opinie, a w przypadku platform handlowych – wskazywanie, czy dana oferta pochodzi od przedsiębiorcy czy od osoby fizycznej. Należy pamiętać, iż podany przez sprzedawcę numer telefonu, powinien być numerem aktualnym, takim z którego przedsiębiorca rzeczywiście korzysta i dzięki któremu konsument będzie mógł skontaktować się z danym podmiotem. 

Kolejnym obowiązkiem jest konieczność podania informacji czy i w jaki sposób przedsiębiorca zapewnia, aby publiczne opinie pochodziły od konsumentów, który używali danego produktu lub nabyli go. Należy zwrócić uwagę, iż samo wskazanie, iż powyższe informacje nie są weryfikowane jest spełnieniem obowiązku ustawowego. Natomiast, wskazując, iż opinia o produkcie pochodzi od klienta, przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy opinia pochodzi od osoby, która rzeczywiści produkt kupiła lub nabyła określoną usługę. Celem regulacji jest dążenie do zaniechania praktyk publikowania fałszywych opinii. Dlatego też, zakupienie pakietów fałszywych opinii uznawane jest za nieuczciwą praktykę rynkową. W tym celu przedsiębiorca musi wdrożyć procedury umożliwiające weryfikację, powinien ponadto powinien poinformować jakie jest źródło opinii, w jaki sposób oblicza średnią opinię czy ocenę sklepu.   

Należy mieć na uwadze, iż detektywa Omnibus wskazuje pewne kierunki dla Państw członkowskich ją implementujących, jednakże środki zastosowane przez Państwa mogą być dostosowane indywidualnie do konkretnego rynku. Interpretacja wdrożonych przepisów dokonywana będzie w oparciu o orzecznictwo sądowe oraz decyzje organy administracji publicznej, w tym przede wszystkim Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dlatego też, tak istotne jest, aby na bieżąco obserwować komunikaty pojawiające się na stronie internetowej UOKIK i Państwowej Inspekcji Handlowej. Wstępne wytyczne tego jak interpretować przepisy zostały już przedstawione przez Prezesa UOKIK na stronie internetowej Urzędu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, Prezes UOKiK, w przypadku stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, może nałożyć karę w wysokości do 10 proc. obrotu na przedsiębiorstwo i do 2 mln zł na osobę zarządzającą. Dlatego też, tak ważne jest, aby dostosować funkcjonowania prowadzonej działalności do nowych przepisów w celu zapewnienia swojemu biznesowi większego bezpieczeństwa prawnego i uniknięcia konsekwencji prawnych, w tym kar finansowych.

Źródła:

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE).
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych).
  4. https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=19234 [dostęp: 18.01.2023 r.]
Translate »