Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć pielęgniarki i położne?

utworzone przez | 18.12.2023 | blog, Ciekawostki, Finanse, Prawo medyczne, Zmiany

Pielęgniarki i położne są grupą zawodową, których minimalne zasadnicze wynagrodzenie regulowane jest przepisami prawa innymi, niż ma to miejsce dla pozostałych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. I tak, kwestie te regulowane są przez ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa od jej uchwalenia podlegała nowelizacjom, przy czym w niniejszym artykule skupimy się na nowelizacji, wprowadzonej ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, która kształtuje wynagrodzenie pielęgniarek w od dnia 1 lipca 2022 roku do chwili obecnej.

 

Ustawa stanowi, że wynagrodzenie pielęgniarek i położnych stanowi kwota będąca wynikiem przemnożenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto przez współczynnik pracy określony w załączniku do tej ustawy. W zależności od spełnienia warunków określonych w załączniku obejmujących kwalifikacje danej pielęgniarki lub położnej, mogą w chwili obecnej mogą one liczyć na minimalne zasadnicze wynagrodzenie w kwocie brutto równe: 8.186,53zł dla grupy zaszeregowania drugiej, 6.473,03zł dla grupy zaszeregowania piątej i 5.965,38zł dla grupy zaszeregowania szóstej. Z informacji, do których dostęp ma nasza Kancelaria wynika, że większość szpitali stosuje się literalnie do treści ustawy i przyznaje pielęgniarkom i położnym wynagrodzenie na poziomie minimalnym, co oznacza, że niejednokrotnie różnice w wynagrodzeniu pomiędzy pielęgniarkami lub położnymi zatrudnionymi w jednym szpitalu, na jednym oddziale i wykonującymi tę samą pracę sięgają trzech tysięcy złotych.

 

Jakie roszczenia przysługują pielęgniarkom?

 

Czy istnieje możliwość wyrównania albo zmniejszenia tych różnic? Jak najbardziej. W ramach świadczonej opieki prawnej prawnicy naszej Kancelarii prowadzą sprawy pielęgniarek i położnych, które nie zgadzają się z taką polityką i dążą do wyrównania różnic w wynagrodzeniu pomiędzy pracownikami, którzy świadczą pracę taką samą lub o takiej samej wartości. Podstawą roszczeń pielęgniarek i położnych w tym wypadku są przepisy Kodeksu pracy, który wyraźnie stanowi, że za taką samą pracę należy się takie samo wynagrodzenie. Poszczególnych przepisów prawa nie można natomiast stosować w oderwaniu od szerszej regulacji, na którą składa się właśnie Kodeks pracy. Trzeba też podkreślić, że takiemu rozwiązaniu nie stoi na przeszkodzie ww. ustawa, która wprowadza jedynie dolne limity wysokości wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, umożliwiaj natomiast pracodawcy podwyższenia tak zakreślonego minimalnego wynagrodzenia pracownikom. Niestety w wielu przypadkach pracodawcy poszli po najmniejszej linii oporu i zastosowali ustawę w sposób literalny, co jednak – jak już wspomniano – kłuci się z pozostałymi przepisami prawa pracy.

 

W ramach obsługi zawodów medycznych, działamy zarówno na etapie postępowania przedsądowego, prowadząc mediacje i negocjacje z dyrekcją szpitali, jak i prowadzimy spory sądowe mające na celu uzyskanie rozstrzygnięć, które będą satysfakcjonujące dla naszych klientów. Obsługujemy wiec takie sprawy w sposób kompleksowy od początku do końca. Niemniej jednak, nawet jeśli pracodawca gotowy jest do przystąpienia do rozmów z pielęgniarkami i położnymi, to stanowiska pracowników i pracodawcy zazwyczaj są na tyle rozbieżne, iż sprawa znajduje swój finał w sądzie.

 

Zapraszamy więc do współpracy.

 

Translate »