Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Potrącenie – czym jest i jak z niego skorzystać?

utworzone przez | 29.12.2023 | blog, Ciekawostki, Finanse, Prawo cywilne

               Na sam początek należy zadać pytanie, kiedy można skorzystać z możliwości potrącenia w ramach stosunku cywilnoprawnego? Otóż zgodnie z literalnym brzmieniem art. 498 kodeksu cywilnego, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Potrącenie powoduje wzajemne umorzenie obu wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej.

               Czy istnieją jakieś warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z instytucji potrącenia?  

Potrącenie będzie dopuszczalne w przypadku spełnienia kilku przesłanek. Przede wszystkim, muszą występować dwie wierzytelności wzajemne, co oznacza, że każda ze stron jest wierzycielem i jednocześnie dłużnikiem drugiej. Po drugie, obie wierzytelności muszą być wymagalne. Po trzecie, wierzytelności muszą być zaskarżalne, co oznacza, że mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

               Z instytucji potrącenia korzysta się poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie.
W oświadczeniu o potraceniu należy wskazać naszą wierzytelność oraz wierzytelność, z którą dokonujemy potrącenia.

Czy istnieją jakieś ograniczenia w skorzystaniu z instytucji potrącenia? Na koniec warto też zwrócić uwagę na art. 505 k.c., w którym wymienione są wyłączenia potrącenia. I tak, nie mogą być umorzone przez potrącenie:

  • wierzytelności nieulegające zajęciu;
  • wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania;
  • wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych;
  • wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.

Instytucja potrącenia stanowi istotny element polskiego kodeksu cywilnego, umożliwiający sprawną regulację rozliczeń między stronami umów i transakcji. Znajomość zasad potrącenia jest istotna dla praktyków prawa cywilnego i osób zawierających umowy, aby efektywnie zarządzać swoimi roszczeniami i zobowiązaniami.

Jeśli maja Państwo problem chociażby w sklasyfikowaniu czy odnośnie waszej wierzytelności można skorzystać z instytucji potrącenia, zachęcamy do skorzystania z konsultacji prawnych w naszej Kancelarii. W przypadku innych wątpliwości tudzież nasuwających się pytań warto skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez sprawny zespół prawników w Kancelarii Prawnej Smok.

Translate »