Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Jak unieważnić ślub kościelny? Procedury, wymagania i czynniki wpływające na decyzję

utworzone przez | 26.05.2023 | blog, Prawo kanoniczne, Prawo rodzinne

Jak unieważnić ślub kościelny?

Małżeństwo kościelne, będące świętym sakramentem w tradycji katolickiej, jest traktowane jako nierozerwalne przymierze między mężczyzną a kobietą. Jednakże, w pewnych okolicznościach, Kościół katolicki uznaje, że małżeństwo nie zostało zawarte ważnie od samego początku i może je unieważnić. Unieważnienie ślubu kościelnego różni się od rozwodu cywilnego, ponieważ nie kończy ważnego małżeństwa, ale stwierdza, że ważne małżeństwo nigdy nie miało miejsca. Proces ten jest skomplikowany, oparty na dokładnej analizie i wymaga spełnienia określonych kryteriów.

Wielu ludzi myli pojęcie unieważnienia z rozwodem. Rozwód jest procedurą cywilną, która kończy małżeństwo w oczach prawa, podczas gdy unieważnienie w Kościele katolickim jest procesem kanonicznym, który stwierdza, że małżeństwo było nieważne od początku. Oznacza to, że z jakiegoś powodu nie zostały spełnione warunki konieczne do zawarcia ważnego sakramentu małżeństwa.

Istnieje wiele powodów, dla których małżeństwo może być uznane za nieważne, począwszy od braku właściwej intencji po stronie jednego z małżonków, a skończywszy na braku właściwej formy podczas ceremonii ślubnej. Proces unieważnienia wymaga zgromadzenia odpowiednich dowodów, zeznań świadków oraz analizy przez komisję kościelną.

W niniejszym artykule zajmiemy się tematem unieważnienia ślubu kościelnego, skupiając się na procedurach, wymaganiach oraz czynnikach, które mają wpływ na ostateczną decyzję w tej sprawie. Unieważnienie ślubu kościelnego jest procesem, który różni się od tradycyjnego rozwodu i odnosi się do sytuacji, w której małżeństwo kościelne jest uznawane za nieważne z prawnego i religijnego punktu widzenia. Przeanalizujemy, jakie kroki należy podjąć w celu złożenia wniosku o unieważnienie ślubu, jakie dokumenty i dowody są wymagane, a także jakie czynniki mogą mieć wpływ na decyzję kościelnego sądu w tej sprawie.

Rozwód kościelny, a stwierdzenie nieważności małżeństwa w kościele katolickim

W Kościele katolickim nie występuje termin „rozwód kościelny”. Zamiast tego, prawo kościelne jedynie dopuszcza możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Takie podejście wynika z przekonania, że związek małżeński w Kościele jest nierozerwalny.

Ślub Kościelny

Ślub kościelny jest uroczystym aktem, w którym dwoje ludzi decyduje się na zawarcie sakramentu małżeństwa w obrządku katolickim regulowanym przez przepisy kanonicznego prawa małżeńskiego. Jest to ceremonia religijna, która odbywa się w kościele pod przewodnictwem kapłana. Akt ten jest uważany za święty i nierozerwalny w Kościele katolickim.

Pierwszy etap – Zgłoszenie skargi powodowej

Kiedy mówimy o unieważnieniu małżeństwa kościelnego, pierwszym krokiem w tym procesie jest zgłoszenie skargi powodowej. To kluczowy moment, który inicjuje cały proces kanoniczny. Skarga powodowa to innymi słowy pozew o stwierdzenie nieważności małżeństwa, który kierowany jest do sądu kościelnego.

Co powinna zawierać skarga powodowa?

W treści skargi powodowej należy wymienić:

 • zaangażowane są strony procesu, czyli mąż i żona, które są podmiotami sprawy
 • dane sądu, do którego składa się wniosek o „anulowanie małżeństwa kościelnego”
 • podstawę prawną, na której opiera się wniosek o unieważnienie
 • W skardze powodowej należy uwzględnić opis okresu poznania się, narzeczeństwa oraz okresu trwania małżeństwa, aż do momentu „rozwodu kościelnego”. Ważne jest przedstawienie tych etapów w sposób rzetelny i szczegółowy, uwzględniając istotne zdarzenia i okoliczności
 • podpis strony powodowej lub adwokata kościelnego

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Kolejny etap – dowodzenie

Jeśli wniosek o unieważnienie ślubu zostanie przyjęty, sąd zbiera wówczas dowody, które mają na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy małżeństwo zostało faktycznie zawarte nieważnie. W trakcie tego procesu biegli są powoływani, aby pomóc w określeniu, czy istnieje jakiś problem, który może wpływać na nieważność małżeństwa.

Strony muszą stawić się na przesłuchanie w określonym terminie, które jest przeprowadzane przez biskupa. Różnica w porównaniu do spraw cywilnych polega na tym, że strony są wzywane osobno i nie mają bezpośredniego kontaktu ze sobą. Zeznania są składane jedynie w obecności sędziego (biskupa), obrońcy węzła małżeńskiego, rzecznika sprawiedliwości oraz notariusza. Jeśli mąż lub żona świadomie i bez usprawiedliwienia zrezygnuje ze składania zeznań, nie będzie to miało znaczącego wpływu na tok postępowania, ponieważ proces będzie kontynuowany bez ich obecności.

Podczas gromadzenia materiału dowodowego, konieczne jest przedstawienie korespondencji, badań, opinii lekarskich oraz zeznań świadków. Dokumenty dotyczące ewentualnego wcześniejszego rozwodu cywilnego lub separacji nie będą miały wpływu na prowadzenie sprawy.

W skardze powodowej należy zawrzeć rzeczywisty stan relacji między małżonkami, opisując je od momentu początku ich znajomości. Należy uwzględnić okres narzeczeństwa, ślubu aż do momentu wystąpienia kryzysu. Zaleca się przedstawienie relacji w sposób obiektywny, uwzględniając zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty.

Publikacja akt

Publikacja akt to następny etap w procesie stwierdzenia nieważności małżeństwa, na którym strony i ich adwokaci mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem wyroku przez Sąd.

Jeżeli strona nie posiada adwokata kościelnego, powinna sporządzić własnoręczne notatki z publikacji akt. Jednocześnie jest to jedyny moment, w którym strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami dowodowymi oraz istnieje możliwość wprowadzenia nowych.

Głos obrończy

W trakcie procesu kościelnego, obrońca węzła małżeńskiego odgrywa kluczową rolę. Jego zadaniem jest bronić ważności małżeństwa i zapewnić, że wszystkie aspekty sprawy zostały dokładnie przeanalizowane. Obrońca węzła małżeńskiego ma prawo składania apelacji, zwłaszcza jeśli w pierwszej instancji orzeczono nieważność małżeństwa.

Jednym z ostatnich, ale równie ważnych etapów jest głos obrończy, który zazwyczaj sporządza adwokat kościelny. Jest to pismo stanowiące podsumowanie wcześniejszych działań prawnych podjętych w kościelnym procesie małżeńskim. Wyrok w tej sprawie zapada jeśli nikt nie złoży apelacji.

Wyrok

Po zakończeniu postępowania dowodowego, sąd kościelny informuje o zamykaniu tego etapu, co oznacza, że zbieranie dowodów zostało zakończone. Następnie sąd wydaje wyrok w sprawie. Ważne jest, aby zrozumieć, że sąd kościelny ma dwie instancje. Oznacza to, że po pierwszym orzeczeniu przysługuje prawo do apelacji. Jeśli w obu instancjach orzeczono nieważność małżeństwa, wtedy w świetle prawa kanonicznego możliwe jest zawarcie w przyszłości nowego małżeństwa.

Jak unieważnić ślub kościelny? - unieważnienie małżeństwa

Jakie powody umożliwiają zainicjowanie procesu o stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa kościelnego?

Zgodnie z rozdziałem III Kodeksu prawa kanonicznego 1983 powodem jest:

 • Zbyt młody wiek mężczyzny (przed ukończeniem 16 lat), a kobiety (przed ukończeniem 14 lat).
 • Uprzednia i trwała niemoc płciowa, czyli niezdolność do dokonania stosunku małżeńskiego.
 • Przeszkoda węzła małżeńskiego, która dotyczy przypadków, w których osoba jest już związana poprzednim małżeństwem. W takich sytuacjach zawarcie kolejnego małżeństwa jest nieważne i niemożliwe.
 • Różność religii, która odnosi się do sytuacji, gdy jedna strona jest katolikiem, a druga nieochrzczoną osobą. Tego rodzaju związek jest nieważny.
 • Święcenia, czyli przypadki, w których osoba otrzymała święcenia kapłańskie oraz osoby, które złożyły śluby czystości.
 • Uprowadzenie, czyli porwanie kobiety lub jej przetrzymywanie w celu zawarcia z nią małżeństwa. Tego rodzaju związek jest nieważny.
 • Przypadki, w których osoba dopuściła się zabójstwa współmałżonka, aby zawrzeć związek małżeński z inną osobą.
 • Pokrewieństwo w linii prostej, oraz w linii bocznej do IV stopnia włącznie.
 • Powinowactwo w linii prostej
 • Przyzwoitość publiczna, która uniemożliwia zawarcie małżeństwa między mężczyzną a córką lub matką swojej partnerki, oraz między kobietą a synem lub ojcem swojego partnera.
 • Pokrewieństwo prawne, które obejmuje przypadki adopcji w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

Inne powody prowadzące do unieważnienia małżeństwa kościelnego

Wady zgody małżeńskiej stanowią najczęstszą przyczynę i są zawarte w kanonach 1095-1107 to m.in.:

 • Brak wiedzy koniecznej o małżeństwie
 • Pozbawienie drugiej strony używaniu rozumu czyli tzw. trzeźwego myślenia
 • Brak wiedzy na temat praw i obowiązków małżeńskich może stanowić przeszkodę w ważnym zawarciu małżeństwa. Szczególnie w przypadku osób niepełnoletnich, istnieje konieczność uświadomienia ich o konieczności współżycia seksualnego, które ma na celu prokreację. W sytuacji, gdy ta świadomość jest brakująca, może to stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności małżeństwa.
 • Przyczyny natury psychicznej, powodujące niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
 • Niepełnosprawność umysłowa, która uniemożliwia świadome podejmowanie decyzji. W przypadku zatajenia przed współmałżonkiem choroby psychicznej lub innego schorzenia, które wpływa na zdolność do podejmowania decyzji, może istnieć podstawa do stwierdzenia nieważności małżeństwa.
 • Symulacja, która może być częściowa lub całkowita. Symulacja częściowa dotyczy świadomego wykluczenia chęci posiadania dzieci. Symulacja całkowita oznacza zawarcie małżeństwa na pozór, bez prawdziwej zgody jednej ze stron. Kościół uznaje to za fikcję, a więc małżeństwo nie istnieje.
 • Zawarcie małżeństwa pod przymusem lub podstępem

Orzeczenie nieważności małżeństwa

Ile trwa rozwód kościelny?

W 2015 roku, pod przewodnictwem Papieża Franciszka, Kościół Katolicki przeszedł istotną reformę w zakresie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Kluczowym elementem tej reformy było wprowadzenie procesu skróconego. W idealnych warunkach, gdy wszystkie kwestie są jasne i nie budzą wątpliwości, proces ten może zakończyć się w zaledwie 45 dni. Niemniej jednak, w wielu przypadkach, proces ten może trwać od 2 do 3 miesięcy.

Proces skrócony jest stosowany w sytuacjach, gdzie nie ma żadnych wątpliwości co do nieważności małżeństwa, a obie strony zgłaszają wspólną skargę. Celem tej reformy było usprawnienie i przyspieszenie postępowania, umożliwiając biskupowi szybsze podejmowanie decyzji. Niemniej jednak, ostateczny przebieg i czas trwania procesu zależy od decyzji władz kościelnych.

W przypadku tradycyjnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, nazywanego potocznie „rozwodem kościelnym”, czas trwania jest znacznie dłuższy. Może on wynosić od 6 miesięcy do nawet 3 lat, w zależności od skomplikowania sprawy.

Kodeks Prawa Kanonicznego precyzuje, że standardowy proces w pierwszej instancji nie powinien trwać dłużej niż rok. Jeśli jednak strona decyduje się na odwołanie od wyroku sądu biskupiego, postępowanie apelacyjne przed sądem drugiej instancji powinno zakończyć się w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

W rzeczywistości, czas trwania procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa może być dłuższy. Wiele zależy od konkretnej diecezji, w której toczy się postępowanie, oraz od wybranego trybu procedowania. W trybie zwykłym, proces może trwać średnio około dwóch lat, choć bywają przypadki, kiedy jest to znacznie dłużej. Natomiast proces skrócony przed Biskupem, nazywany również „szybkim rozwodem kościelnym”, skraca czas procedowania do kilku miesięcy. Ważną rolę w całym procesie odgrywa również adwokat kościelny, który swoją wiedzą i doświadczeniem może wpłynąć na skuteczność i tempo postępowania.

Kim jest adwokat kościelny?

W przypadku spraw dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa, strona może skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie kanonicznym, znanego jako adwokat kościelny. Taki prawnik ma za zadanie służyć stronie radą i pomocą prawną w procesie pro nullitate, czyli procesie mającym na celu ustalenie nieważności małżeństwa.

Pomoc adwokata kościelnego obejmuje wiele aspektów. Przede wszystkim, prawnik ten może wspomóc stronę w omówieniu sprawy przed rozpoczęciem procesu, pomóc w ustaleniu podstaw nieważności małżeństwa oraz przygotować skargę powodową. Dodatkowo, adwokat kościelny może pomóc w doborze odpowiednich materiałów dowodowych oraz w ustaleniu przez sąd formuły wątpliwości.

Podczas procesu, adwokat kościelny może obecnie być na przesłuchaniach stron i świadków, jeśli taka praktyka jest stosowana w danej diecezji. Ponadto, adwokat może stawić się na publikacji akt sprawy oraz przygotować głos obrończy. Po otrzymaniu uwag, które wniósł Obrońca Węzła Małżeńskiego, adwokat ma możliwość sporządzenia odpowiedzi oraz złożenia zgłoszenia i poparcia apelacji lub prośby o nowe wniesienie sprawy.

Warto zaznaczyć, że adwokat kościelny ma również pewne uprawnienia, które ułatwiają mu pracę. Może na przykład przeglądać akta sprawy jeszcze przed ich publikacją oraz odbierać z sądu odpisy akt, co daje mu lepszy wgląd w przebieg procesu.

Podsumowując, adwokat kościelny pełni istotną rolę w procesie stwierdzenia nieważności małżeństwa, zapewniając stronie wsparcie prawnicze, reprezentację i pomoc w każdym etapie procesu.

Joanna Juńczyk-Smok - Prawnik Katowice - Specjalizacja Rozwody i prawo kanoniczne

Pomoc prawna w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – Kancelaria Prawna Smok | Unieważnienie małżeństwa

Kancelaria Prawna Smok oferuje specjalistyczną pomoc prawną w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Nasz zespół prawników, w tym adwokat Joanna Juńczyk-Smok, ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa kanonicznego na renomowanym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, osiągając wynik bardzo dobry. Dzięki temu Pani Mecenas nabyła uprawnienia do występowania w charakterze adwokata kościelnego, co po uzyskaniu zgody właściwego biskupa umożliwi jej świadczyć kompleksową pomoc prawną w procesie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Nasi prawnicy pomogą w zebraniu niezbędnej dokumentacji i przygotowaniu skargi powodowej, a także reprezentują klientów przed właściwymi sądami kościelnymi.

Wierzymy w ciągły rozwój naszego zespołu, dlatego stale podnosimy nasze kompetencje, aby jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Naszym celem jest skuteczna i profesjonalna pomoc prawna w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w tym obszarze, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością udzielimy Ci szczegółowych informacji i zapewnimy kompleksową pomoc w rozwiązaniu Twojej sprawy.

Translate »