Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Wybrane zmiany prawne w 2024 roku

utworzone przez | 18.01.2024 | blog, Prawo cywilne, Prawo pracy, Zmiany

Zmiany w podatku od nieruchomości w 2024 roku.
 

Przypominamy, iż od 1 stycznia 2024 roku wzrosły stawki maksymalne podatku od nieruchomości.
O ostatecznej wysokości daniny decydują jednak samorządy. W 2024 r. stawki będą wyższe o ok. 15% od obowiązujących w 2023 roku.

Wyjaśniam, iż zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 r. wzrosły o 15% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2022. Wskaźnik ten ma wpływ na corocznie ustalane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne).

Poniżej przedłożone zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku

Od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
  w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
  i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
  o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
———————————————————————————————————————————————————–

 

Zmiany w prawie pracy w 2024 roku.

Dzień 1 stycznia to zazwyczaj data, w której zmianom ulega szereg przepisów. W tym roku nie jest inaczej. Z dniem 1 stycznia 2024 r. szczególnie dużo zmian wprowadzono w zakresie przepisów prawa pracy.  

 
Warto zapoznać się z tymi zmianami, ponieważ mogą one mieć istotne znaczenie dla przysługujących pracownikom praw i ciążących na nich obowiązków.  
 
 Jedną z istotnych nowelizacji jest zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wzrosło do 4242,00 zł brutto. Warto mieć na uwadze, iż od 1 lipca 2024 roku kwota ta zostanie podwyższona do 4300,00 zł brutto. 
 
Warto też podkreślić, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest tu tylko jednym z elementów, które uległy modyfikacji z pierwszym dniem nowego roku. Dlatego warto być na bieżąco, jeżeli w zakresie nowelizacji przepisów, tak aby żadna istotna zmiana nam nie umknęła.  
 
———————————————————————————————————————————————————–
   
Dodatkowy podatek PCC od początku 2024 roku.
 
Przypominamy, iż od 1 stycznia 2024 roku zaczął obowiązywać dodatkowy podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od zakupu szóstego i kolejnych mieszkań. Celem wprowadzenia przez ustawodawcę tychże przepisów ma być ograniczenie hurtowych zakupów nieruchomości. Zgodnie z powyższą zmianą, od szóstego mieszkania kupowanego w jednej inwestycji będzie pobierany, poza podatkiem VAT, również podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6 %. 
 
W Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych został dodany art. 7a, którzy brzmi następująco:
Art.  7a.  [Stawka podatku w przypadku zakupu szóstego i kolejnych lokali mieszkalnych]
1.  W przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6%.
2.  Jeżeli nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość następuje na współwłasność przez kilku kupujących, przepis ust. 1 stosuje się także wtedy, gdy chociażby jeden
z kupujących jest zobowiązany do uiszczenia podatku w takiej stawce. Przepisy art. 7 ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio. 
 

Będąc na etapie zakupu nieruchomości warto skonsultować się z zespołem profesjonalistów. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.  

———————————————————————————————————————————————————–
Więcej informacji wkrótce!
Translate »