Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole a kwestie prawne

utworzone przez | 29.08.2022 | Prawo rodzinne

Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole a kwestie prawne/ Учень з України в польській школі та правові проблеми (Унизу українська)

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

W celu przyjęcia małoletniego dziecka do szkoły konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w szkole publicznej, w której rejonie zamieszkuje dziecko. Wzory takich wniosków znajdują się na stronach internetowych szkół publicznych lub bezpośrednio w placówkach. Ustalenie klasy, do której ma zostać przyjęte dziecko, następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Niemniej zawsze, rodzice dziecka mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do niżej klasy (np. w uwagi na jego wiek).

W sytuacji gdy, małoletni nie posługują się językiem polskim w stopniu wystarczającym, przysługuje im korzystanie z zajęć pozalekcyjnych, które mogą być prowadzone w grupach jak również indywidualnie w wymiarze minimum 2 godziny tygodniowo przez czas nieograniczony. Co więcej, w uzasadnionych przypadkach dziecko może korzystać z pomocy osoby władającej językiem ukraińskim zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela – osoba zatrudniona w charakterze pomocy nauczyciela nie musi posiadać kwalifikacji pedagogicznych. Dyrektor szkoły, może zdecydować również o udzieleniu dziecku dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Uczniowie z Ukrainy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Pomoc organizowana jest we współpracy z rodzicami uczniów, którzy również w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać objęci pomocą.

W województwie śląskim pomoc i wsparcie dla uczniów oraz ich rodziców, przy organizowaniu nowego roku szkolnego 2022/2023 oferują Urzędy Miasta, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz każdorazowo szkoły publiczne. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronach internetowych wszystkich wyżej wskazanych instytucji.

Dodatkowo wsparcia można szukać:

– Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz regionalne placówki doskonalenia nauczycieli prowadzą szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego oraz pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/

– Na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej https://zpe.gov.pl/

– Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą https://www.orpeg.pl/bezplatne-materialy-dydaktyczne/

 

Учні з України у віці обов’язкової освіти та обов’язкової освіти (7-18 років) приймаються до державних шкіл і отримують опіку та освіту на умовах, що застосовуються до громадян Польщі. Вступ до школи можливий протягом усього навчального року, а клас, у якому продовжувати навчання, визначається на основі суми завершених років навчання за кордоном.

Для прийому неповнолітньої дитини до школи необхідно подати відповідну заяву до державної школи, в якій проживає дитина. Шаблони таких заяв можна знайти на сайтах державних шкіл або безпосередньо в установах. Клас, до якого має бути прийнята дитина, визначається на підставі документів, виданих закордонною школою, а в разі їх відсутності – декларації батьків про загальну кількість років навчання за кордоном. Документи не повинні бути перекладені на польську мову присяжним перекладачем. Тим не менш, батьки дитини завжди можуть звернутися до директора школи з проханням зарахувати дитину до нижчого класу (наприклад, за віком).

У ситуації, коли неповнолітні недостатньо володіють польською мовою, вони мають право використовувати позакласні заняття, які можуть проводитися як у групах, так і індивідуально не менше 2 годин на тиждень протягом необмеженого періоду часу. Крім того, в обґрунтованих випадках дитина може скористатися допомогою україномовної особи, прийнятої на посаду асистента вчителя, – особа, яка працює на посаді асистента, не потребує педагогічної кваліфікації. Директор школи може також прийняти рішення про проведення для дитини додаткових занять з предметів, організованих органом управління школи, але не більше ніж на 12 місяців.

Студентам з України може бути надана психолого-педагогічна допомога у зв’язку з міграційним досвідом. Допомога полягає у виявленні та задоволенні індивідуальних потреб розвитку та освіти. Допомога організовується у співпраці з батьками учнів, яким також може бути надана допомога в обґрунтованих випадках.

У Сілезькому воєводстві допомогу та підтримку учням та їхнім батькам в організації нового навчального року 2022/2023 кожного разу пропонують мерії, муніципальні центри соціального забезпечення та державні школи. Вся необхідна інформація розміщена на сайтах усіх вищевказаних установ.

Крім того, ви можете шукати підтримку:

– Центр розвитку освіти та обласні педагогічні заклади проводять тренінги для вчителів з викладання польської мови як іноземної та роботи зі студентами з міграційним досвідом https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/

– На сайті Єдиної освітньої платформи https://zpe.gov.pl/

– Центр розвитку польської освіти за кордоном https://www.orpeg.pl/bezplatne-materialy-dydaktyczne/

Translate »