Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Koszty procesu w sprawie o rozwód

utworzone przez | 01.02.2020 | Prawo rodzinne

Rozwód jest nie tylko ciężkim przeżyciem dla obu stron oraz dzieci ale wiąże się również z określonymi kosztami.

Kosztami procesu są koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić koszty procesu przeciwnikowi na jego żądanie. Jeżeli jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, czy sprawa została wygrana czy też przegrana, ma zastosowanie zasada stosunkowego rozdzielenie kosztów lub tez możliwe jest ich wzajemne zniesienie. W orzecznictwie przyjmuje się, że rozstrzygnięcie o kosztach procesu obciążające stronę uznaną za wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego tymi kosztami jest najczęściej spotykaną formą orzeczenia o kosztach w sprawach o rozwód w przypadku orzeczenia winy, ponieważ rzeczywiście najczęściej istnieją podstawy do przyjęcia, iż ten z małżonków, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu, przygrywa cały proces. Roszczenie o zwrot kosztów procesu można dochodzić tylko w postępowaniu , w którym to roszczenie powstało.

Do niezbędnych kosztów prowadzonych przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdu do sądu oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sadzie.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Do niezbędnych kosztów procesu zalicza się także koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pozwu. Od pozwu o rozwód i separację pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł. W przypadku porozumienia ze współmałżonkiem a zatem żądaniem rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie jedyna opłata jaką należy ponieść jest opłata od pozwu w wysokości 600 zł, której połowa zostanie zwrócona stronie po zakończeniu postępowaniu.

Stawki minimalne wynagrodzenia adwokata określa rozporządzenie MS z dnia 22 października 2015 r., w sprawie opłat za czynności adwokackie. W sprawie o rozwód minimalna stawka wynosi 720 zł a jeżeli postępowanie jest połączone z orzekaniem przez sąd o winie rozkładu pożycia – 1080 zł.

Pewną nowością jest treść artykułu 98 § 11 kpc, z godnie z którą,od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu należą się odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty. Jeżeli orzeczenie to jest prawomocne z chwilą wydania, odsetki należą się za czas po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia do dnia zapłaty, a jeżeli orzeczenie takie podlega doręczeniu z urzędu – za czas po upływie tygodnia od dnia jego doręczenia zobowiązanemu do dnia zapłaty.

Jeżeli powód nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych przed wniesieniem pozwu o rozwód, jak również w samym pozwie.

Jeżeli będą Państwo przeprowadzać rozwód w Katowicach lub w okolicach, zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy – nasza kancelaria prawna posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu tego rodzaju spraw.

Translate »