Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Jak chronić logo swojej firmy? Co to jest wspólne prawo ochronne do znaku towarowego?

utworzone przez | 28.11.2023 | blog, Ciekawostki, Prawo cywilne, Prawo reklamy

Jak chronić logo swojej firmy? Co to jest wspólne prawo ochronne do znaku towarowego?

Ostatnio do naszej kancelarii zawitali klienci, którzy chcieli ochronić logo firmy. Klientów było dwóch, a firmą była spółka cywilna. W takiej sytuacji pojawiło się pytanie, czy spółka cywilna może być właścicielem znaku towarowego.

Pytanie to jest o tyle istotne, że spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem, nie ma osobowości prawnej, nie może działać jako spółka cywilna w postępowaniach sądowych. W praktyce to wspólnicy spółki cywilnej są podmiotami praw i obowiązków. Spółka cywilna stanowi zaś jedynie umowę i w wyniku jej zawarcia nie tworzy się żaden odrębny twór tak, jak na przykład w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 Czym jest znak towarowy?

O tym, czym jest znak towarowy mówi art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, który stanowi, że: „Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.”

Znakiem towarowym może w takim razie być w szczególności logo przedsiębiorstwa. Aby chronić swój znak towarowy, należy postarać się o prawo ochronne na taki znak towarowy. Co do zasady jednak, jeden podmiot może być uprawniony z tytułu prawa ochronnego do jednego znaku towarowego.

 

Czy kilku podmiotom może przysługiwać wspólne prawo ochronne do znaku towarowego?

Odpowiedź na to pytanie na szczęście jest pozytywna. W art. 122 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej wprowadzono zasadę, że kilka podmiotów (osób fizycznych lub prawnych) może się ubiegać o wspólne prawo ochronne do znaku towarowego. W takim wypadku, załącznikiem do zgłoszenia musi być dokument, stanowiący regulamin. W regulaminie ustala się natomiast zasady, na jakich uprawnione podmioty będą korzystały ze znaku towarowego.

W związku z powyższym, o ochronę mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej. W takim wypadku można sobie wyobrazić, że regulamin będzie określał, kiedy i na jakich zasadach można oznaczać produkty spółki cywilnej danym znakiem towarowym.

 

Podsumowanie

Zasadą jest, że prawo do jednego znaku towarowego przysługuje tylko jednemu podmiotowi. Taka jest zasada, od której jednak ustawa wprowadza określone wyjątki. Opisany powyżej wyjątek jest tylko jednym z kilku możliwych do wykorzystania. Prawnicy naszej Kancelarii starają się każdorazowo znaleźć dla klienta indywidualne rozwiązanie, które będzie skrojone niejako „na miarę” i dopasowane do potrzeb konkretnego podmiotu.

Dlatego zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli masz jakieś pytania dotyczące znaków towarowych lub innych zagadnień prawnych.

Translate »