Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Przychodnia POZ ma obowiązek zapewnić pacjentowi kontakt telefoniczny

utworzone przez | 15.11.2022 | blog, Prawo medyczne

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wiąże się z szeregiem obowiązków po stronie podmiotu leczniczego. Rzecznik Praw Pacjenta od lat stoi na stanowisku, iż prowadząc POZ placówki medyczne, które w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielają świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, mają obowiązek takiej organizacji pracy, aby zapewnić swoim pacjentom możliwość kontaktu telefonicznego.  Możliwość skontaktowania się z podmiotem leczniczym musi być jednak realna, ponieważ tylko pozorne zapewnienie dostępu do danej placówki nie stanowi o należytej realizacji obowiązku. Do stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta przychylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt V SA/Wa 3197/21), wskazując iż brak takiej możliwości narusza prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, iż obowiązek zachowania należytej staranności dotyczy również zapewnienia możliwości rejestracji pacjentów. Placówka medyczna ma obowiązek zapewnić pacjentowi możliwość kontaktu telefonicznego, bez zbędnej zwłoki. Oznacza to, że połączenie telefoniczne powinno być odebrane od razu bądź po krótkim czasie oczekiwania. Przychodnia powinna zatem tak zorganizować swoją pracę, aby proces rejestracji telefonicznej był sprawny, a pacjenci nie spotykali się ograniczeniami w tym zakresie. Tym samym placówka medyczna jest zobowiązana zapewnić realną możliwość kontaktu, a nie możliwość iluzoryczną, czy też znacznie utrudnioną.

Mówiąc inaczej, samo umieszczenie numeru telefonu na stronie internetowej placówki lub miejscu ogólnie dostępnym, nie jest wystarczające z perspektywy prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Organizując pracę podmiotu leczniczego należy mieć na uwadze, iż powinniśmy tak zorganizować pracę naszej rejestracji by kontakt pacjenta z placówką przebiegał sprawnie.

 W naszej praktyce spotykamy się z postępowaniami prowadzonymi przez Rzecznika Praw Pacjenta dotyczącymi naruszenia zbiorowych praw pacjenta, które często poza wskazaniem innych naruszeń odnoszą się do kwestii braku możliwości skontaktowania się z gabinetem, w tym gabinetem podstawowej opieki zdrowotnej w celu umówienia wizyty. Chociaż omawiany powyżej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy wyłącznie gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązek prowadzenia sprawnej rejestracji pacjentów dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich, fizjoterapeutycznych czy stomatologicznych. Z perspektywy naszych Klientów prowadzenie rejestracji ma istotne znaczenie, nie tylko z punktu widzenia zapewnienia realizacji obowiązków prawnych, ale także możliwości generowania większych zysków przez podmioty prywatne.

Autor: aplikant radcowski Małgorzata Bernatek

Translate »