Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Prawa Pacjenta, czyli do czego ma prawo każdy pacjent

utworzone przez  | 06.04.2022 | Prawo medyczne

Obecnie nie ma chyba na świecie osoby, która nie miałaby styczności ze służbą zdrowia. Niemal każdy przynajmniej raz w życiu udał się do placówki medycznej celem zasięgnięcia opinii o swoim stanie zdrowia. Jednakże, aby wizyty były świadome, pacjent winien dokładnie znać swoje prawa.

W aktualnie obowiązującym porządku prawnym, pacjent posiada szereg praw. Są to m.in.:

  • Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych – oznacza ono, iż pacjent ma prawo do natychmiastowego otrzymania pomocy medycznej, bez skierowania, w stanie nagłym – jeżeli jest zagrożone zdrowie lub życie. W innych przypadkach, każda osoba ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, m. in. poprzez przejrzysty system kolejek. 
  • Prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o stanie zdrowia – od ukończenia 16 roku życia, każdy pacjent ma prawo do uzyskania w przystępnej – zrozumiałej – formie informacji o stanie swojego zdrowia wraz z propozycjami dalszego leczenia i diagnostyki, włącznie z wszystkimi możliwymi do przewidzenia następstwami danych działań.
  • Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń medycznych – oznacza ono, iż świadczenie zdrowotne może być udzielone dopiero po wyraźnej i świadomej zgodzie pacjenta. 
  • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – każdy pacjent przebywający w placówkach medycznych ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, włącznie z prawem do odmowy takiego kontaktu. 
  • Prawo do poszanowania godności i intymności – uczestnictwo innych osób, w tym np. studentów uczelni medycznych, wymaga zgody lekarza i pacjenta. Lekarz nie powinien omawiać choroby i zadawać intymnych pytań w obecności innych osób, zwłaszcza pacjentów. 
  • Prawo do zachowania tajemnicy na swój temat – żadna informacja na temat zdrowia pacjenta nie mogą być ujawniane innym osobom za wyjątkiem sytuacji gdy zagrożone jest życie i zdrowie pacjenta lub innych osób. 
  • Prawo do dokumentacji medycznej – każdy pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej poprzez wgląd, jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, nośniku informatycznym lub też oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. 
  • Prawo do dostępu opieki duszpasterskiej – przebywając w zakładzie opieki zdrowotnej, pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.   

W następnych artykułach na Naszym blogu omówione zostaną sposoby egzekwowania ww. praw w przypadku ich nie przestrzegania przez placówki medyczne. 

apl. adw. Grzegorz Jędrocha