Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Krajowy Rejestr Karny

utworzone przez  | 27.05.2022 | blog, Prawo karne, Zmiany w prawie

KRK jest instytucją zajmującą się prowadzeniem i stałą aktualizacją bazy danych, która obejmuje osoby i podmioty zbiorowe, które dopuściły się wykroczenia i zostały ukarane na drodze postępowania karnego.

Wg art. 1 ust. 2 Ustawy o KRK w Rejestrze gromadzi się dane o osobach: 

 • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach
  o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;
 • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych;
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze
  lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie
  art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.), 
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
 • poszukiwanych listem gończym;
 • tymczasowo aresztowanych;
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

KRK nie jest jawny. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 Ustawy w KRK przechowuje się dane osób, wobec, których prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Nie oznacza to, iż osoba taka jest uważana za karaną. W rejestrze gromadzi się dane jedynie, co do osób, które zostały prawomocnie skazane na karę aresztu za wykroczenie. Mandaty i grzywny nie podlegają wpisowi do KRK. 

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwisko, w tym nazwisko przybrane,
 • imiona, nazwisko rodowe,
 • datę  i miejsce urodzenia,
 • imiona rodziców,
 • nazwisko rodowe matki,
 • miejsce zamieszkania (w kraju),
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL,
 • podpis wnioskodawcy.

Jak uzyskać oświadczenie?

 • Przez Internet – założyć konto na stronie Krajowego Rejestru Karnego, następnie na platformie Krajowego Rejestru Karnego złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie
 • W punkcie informacyjnym – a) pobrać i wypełnić zapytanie o udzielenie informacji o osobie
  b) Zapłacić za wydanie informacji c) Złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem płatności w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego albo w dowolnym punkcie informacyjnym
 • Listownie – a) pobrać i wypełnić zapytanie o udzielenie informacji o osobie b) zapłacić za wydanie informacji c) wniosek wraz z potwierdzeniem płatności wysłać pocztą do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego albo do wybranego punktu informacyjnego

Czas oczekiwania

 • przez Internet maksymalnie 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zapytania.
 • W punkcie informacyjnym informację uzyska się od razu przy składaniu wniosku
 • Listownie urząd wyśle zaświadczenie w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku

Wypis z KRK może przydać się w bardzo wielu sytuacjach dnia codziennego. Zaświadczenie o niekaralności jest bowiem wymagane w bardzo wielu zakładach pracy, jak również podczas podejmowania różnego rodzaju czynności inwestycyjnych. Warto zatem przyswoić sobie powyższe wskazówki lub skorzystać ze wsparcia naszej Kancelarii w tym temacie.

Autor: Jerzy Pazdan – stażysta