Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Egzekwowanie praw pacjenta

utworzone przez | 17.05.2022 | Prawo medyczne

W jednym z ostatnich artykułów na naszym blogu omówione zostały podstawowe prawa przysługujące każdemu pacjentowi w Polsce, które powinny być zawsze konsekwentnie przestrzegane i szanowane. Niestety rzeczywistość pokazuje nam, iż nie zawsze tak się dzieje, a placówki medyczne naruszają opisane wcześniej prawa.

​W sytuacji naruszenia, pojawia się pytanie co zrobić? Jak zareagować? 

W pierwszej kolejności, pacjent świadomy swoich praw, winien zwrócić uwagę personelowi medycznemu w przypadku ich naruszenia i żądać ich przestrzegania. Oczywiście skoro naruszenia się pojawiły to szansa, iż placówka zmieni swoje zachowanie jest mała. W niektórych większych placówkach można spotkać się z tzw. pełnomocnikiem do spraw praw pacjenta i ewentualne skargi winny być tam kierowane. Jednakże jeżeli powyższe działania nie przynoszą rezultatu, zasadnym jest skierowanie pisma do Rzecznika Praw Pacjenta, który może wszcząć postępowanie wyjaśniające w danej placówce medycznej. Rzecznik nie działa sam, ma do pomocy wyspecjalizowany organ zwany Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, który wspiera go w podejmowaniu działań. 

Po otrzymaniu wniosku o zbadanie sprawy od pacjenta, Rzecznik w przypadku uznania, iż faktycznie mogło dojść do naruszenia, może wszcząć samodzielnie postępowanie kontrolne lub też przekazać sprawę innym odpowiednim służbom. Po przeprowadzeniu postępowania, informuje on pacjenta oraz placówkę medyczną o wyniku ze wskazaniem czy doszło do naruszenia praw pacjenta czy też nie. 

Niezależnie od powyższego, uznaje się że prawa pacjenta są ściśle powiązane z dobrami osobistymi. W przypadku ich łamania, pacjent ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę spowodowaną ich naruszeniem. Ewentualna wcześniejsza opinia Rzecznika, iż doszło do naruszenia praw może zdecydowanie przyspieszyć takie postępowanie i ułatwić uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. 

Problematyka dóbr osobistych i skuteczne dochodzenie zadośćuczynienia jest tematem bardzo szerokim, któremu zostanie poświęcony osobny wpis na naszym blogu.

apl. adw. Grzegorz Jędrocha 

Translate »