Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Analiza programu Polski Ład – podatki

utworzone przez  | 21.07.2021 | Finanse, Zmiany w prawie

Do września 2021 r. partia rządząca zapowiedziała przedstawienie projektów przepisów objętych Programem Polski Ład. Przyjmuje się, że rok 2022 będzie pierwszym rokiem rozliczeń na nowych zasadach.

Na obecnym etapie, wszelkie propozycje zmian mają charakter projektowy. Przedstawiony przez partię rządzącą Program, nie oznacza ostateczności proponowanych rozwiązań.

Poniżej prezentujemy Państwu zestawienie najważniejszych, z punktu widzenia przedsiębiorcy, zmian:

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł rocznie. Na etapie propozycji brak jest informacji, czy stawka ta będzie obowiązywała wszystkich podatników – czy osoby o wynagrodzeniach ponad 30.000 zł również będą mogły skorzystać z ww. kwoty wolnej od podatku – nie wiadomo jeszcze czy utrzymany zostanie degresywny charakter kwoty wolnej od podatku.
 • Podwyższenie drugiego progu podatkowego – z 85.528 zł do 120.000 zł. Od przychodów uzyskanych ponad tę kwotę stawka podatku rośnie z 17% na 32%.
 • Kolejną zmianą ma być ujednolicenie wysokość składki zdrowotnej i sposobu jej liczenia. W ten sposób zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy będą płacić składki zdrowotne według jednolitej stawki 9% od podstawy opodatkowania. Według zapowiedzi wyłączona zostanie możliwość odliczania zapłaconej składki od podstawy opodatkowania. Takie rozwiązanie spowoduje znaczne obciążenie podatkowo-składkowe przedsiębiorców. Planowane jest również objęcie umów cywilnoprawnych pełnymi składkami zdrowotnymi.

Te zmiany powodują, że osoby wkraczające w drugi próg realnie zapłacą 41 % podatku (32 % PIT plus 9 % składki zdrowotnej).

Eksperci podatkowi z Grant Thornton dokonali szacunkowego wyliczenia, zgodnie  z którym korzyści z ewentualnych zmian kończą się zaraz po przekroczeniu średniej krajowej. Samozatrudnieni przy 6 tys. zł brutto na zmianach zyskują 78 zł miesięcznie. Przy 7,5 tys. zł brutto samozatrudniony traci już 57 zł, a przy 10 tys. zł brutto miesięcznie – straci 282 zł miesięcznie.

 • Interpretacje 590, dotycząca wysokości opodatkowania w pierwszych latach inwestycji. Dzięki interpretacji 590 inwestor na podstawie planu biznesowego otrzymuje informacje od Krajowej Administracji Skarbowej, jakie będą skutki podatkowe planowanej działalności czy operacji. Otrzymane informacje mają być wiążące dla administracji podatkowej.  Wraz z interpretacją 590 ma powstać Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora. Jego zadaniem będzie dostarczanie informacji dla podmiotów zagranicznych, które planują w Polsce ponieść znaczące nakłady inwestycyjne.
 • Wspólne rozliczanie VAT przez podmioty powiązane kapitałowo, finansowo czy osobowo. 
 • Rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie będą objęte podatkiem VAT.
 • Wprowadzenie możliwości opodatkowania podatkiem VAT instytucji finansowych.
 • Wprowadzenie 2 mln euro ryczałtu ewidencyjnego. Z początkiem 2021 r. weszły
  w życie zmiany, które podnoszą limit przychodów uprawniających do płacenia ryczałtu. Do tej pory limit ten wynosił 250 tys. EUR. Zmiany objęły szerszą grupę wolnych zawodów, m.in. prawników, lekarzy, księgowych, inżynierów i tłumaczy.
 • Projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych,
  • Wprowadzenie regulacji prawa holdingowego. Proponowane przepisy wprowadzają definicję holdingu jako grupy spółek oraz regulują relacje pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi. Spółki uczestniczące w grupie spółek zobowiązane będą do ujawnienia tego faktu poprzez wzmiankę w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
  • Ww. rozwiązanie zostało połączone z tzw. zwolnieniem partycypacyjnym dotyczącym m.in. warunkowego zwolnienia z podatku od dochodu z dywidend oraz sprzedaży udziałów w zagranicznych spółkach. 
  • Szereg zmian w zasadach działania organów spółek, w tym m. in. poszerzenie kompetencji rad nadzorczych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Rady nadzorcze otrzymają uprawnienie do ustanawiania doraźnych lub stałych komitetów, składających się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych funkcji nadzorczych. Skorzystanie z uprawnienia nie zwolni jednak członków rady nadzorczej z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru.
  • Formalizacja zasad funkcjonowania organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na kształt spółki akcyjnej – obowiązek protokołowania swoich uchwał.
 • Zmiany w estońskim CIT. Estoński model opodatkowania dochodów polega na przesunięciu momentu opodatkowania zysków spółki do czasu ich wypłaty. CIT estoński wszedł w życie w 2021 r., ale nie wiele firm skorzystało z tej formy opodatkowania. Według zapowiedzi rządzących planowane są zmiany w sposobie funkcjonowanie estońskiego CIT-u by więcej firm skorzystało z tej formy rozliczenia. Pozostaną jedynie dwa warunki przejścia na estoński CIT – prosta struktura właścicielska, czyli ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury oraz prowadzenie w Polsce realnego biznesu, czyli osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników.Efektywne opodatkowanie, czyli łącznie PIT z  CIT wynosi aktualnie na Estońskim CIT 25% dla małych i 30% dla większych podatników CIT. Stawki te jednak można obniżyć o 5 p.p., kolejno do 25% i 20% w przypadku, gdy podatnik zwiększy inwestycje co najmniej 50 % w okresie dwuletnim lub 110 % w okresie czteroletnim. Teraz zasada ta nie będzie dotyczyła małego podatnika. W jego przypadku efektywne opodatkowanie PIT i CIT wynosić będzie zawsze 20%, bez względu na wolumen inwestycji.Dla dużych podatników, którzy skorzystają z ryczałtu pozostawiona zostanie dotychczasowa możliwość wykazania zwiększonych nakładów inwestycyjnych w okresach dwuletnich. Obniżone efektywne opodatkowanie w wysokości 25% dotyczyć będzie nie tylko okresu po wyjściu z estońskiego CIT, jak dotychczas, ale także okresu pozostawania w Estońskim CIT.
 • Rozszerzenie ochrony podwykonawców. Utworzenie rachunku powierniczego, na który inwestor będzie wpłacał środki zabezpieczające wypłaty dla podwykonawców.
 • Podatkowy pakiet inwestycyjny
  • Ulga na IPO. Ulga podatkowa ma wpłynąć na zmniejszenie kosztów wejścia na giełdę.
  • Ulga na automatyzację i robotyzację produkcji – wprowadzona ma zostać ulga na robotyzację, która ma na celu pomoc firmom rozwinąć produkcję
  • Wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników – zapowiedziano odliczenia od podatku kosztów zatrudnianych naukowców. Dzięki uldze na innowacyjnych pracowników, zatrudnienie pracowników zaangażowanych w czynności specjalistyczne ma być dla firm bardziej opłacalne.
  • Ulga badawczo-rozwojowa i Ulga IP Box (dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) będą mogły zostać rozliczone jednocześnie w stosunku do tej samej kategorii dochodu.
 • Ustawa o programach akcjonariatu pracowniczego.
 • Ograniczenie stosowania umów cywilnoprawnych, m.in. poprzez pełne oskładkowanie umów zlecenia z perspektywą wprowadzenia jednego kontraktu na pracę.

To tylko niektóre zmiany, objęte programem Polski Ład. Zmiany mają charakter programowy, dopiero konkretnie wprowadzone przepisy prawa będą konkretyzować zakres planowanych nowelizacji. Cały program dotyczący Polskiego Łady, nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorcy, możecie Państwo znaleźć na stronie http://polskilad.pis.org.pl/

Autor: Patrycja Szatkowska, prawnik