Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Zmiana ustawy o wynagrodzeniach pracowników medycznych

utworzone przez | 26.08.2022 | Prawo medyczne

W dniu 29 czerwca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, która zmienia zasady wynagradzania niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach medycznych, a to lekarzy i pielęgniarek. Ustawa ta wprowadziła zasady wyliczania najniższego wynagrodzenia pracowników służb medycznych, uzależniając je w praktyce od posiadanego przez danego pracownika wykształcenia.

Powyższe przepisy wprowadziły swoistą rewolucję w ustalaniu zasad wynagradzania pracowników medycznych, co spowodowało liczne problemy związane z ich implementacją. W szczególności pojawia się pytanie zasadnicze, a więc, czy uzasadnione jest drastyczne różnicowanie wynagrodzenia pracowników, którzy zatrudnieni są na tym samym stanowisku i wykonują te same czynności tylko dlatego, że nie posiadają takiego samego wykształcenia. Wskazana wyżej ustawa nie reguluje powyższej kwestii, niemniej jednak przy jej implementacji nie można zapomnieć o tym, że nie wprowadza ona wyczerpującej regulacji zagadnień związanych z wynagradzaniem pracowników służby zdrowia. W zakresie nieuregulowanym innymi przepisami zastosowanie mają przepisy prawa pracy, w tym Kodeks pracy.

Należy więc podkreślić, że Kodeks pracy stanowi, że pracownicy zatrudnieni na tym samym stanowisku i wykonujący tę samą pracę powinni być traktowani przez pracodawcę tak samo, w szczególności w zakresie wynagrodzenia. I tak, art. 183c §1 Kodeksu pracy stanowi wyraźnie, że „Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.”, natomiast §3 tego przepisu dookreśla, że „Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.”

Można się spodziewać, że w związku z wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania pracowników medycznych od dnia 1 lipca 2022 r., pojawią się liczne problemy związane z zastosowaniem tych przepisów zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym lub podobnym tematem, zapraszamy do kontaktu. Kancelaria Prawna Smok świadczy pomoc prawną zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

Translate »