Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Zasiedzenie nieruchomości

utworzone przez | 07.10.2022 | blog, Prawo cywilne

Czy jest możliwość, aby stać się właścicielem nieruchomości, która nie należy do nas, bez zgody właściciela? Odpowiedź na to pytanie może być dla niektórych szokująca, ale owszem, można. Sposobem, dzięki któremu taka procedura stanie się możliwa jest zasiedzenie.

Zasiedzenie to proces, w którym wskutek faktycznego, długotrwałego posiadania dochodzi do nabycia prawa własności danej ruchomości bądź nieruchomości. Aby doszło do wspomnianego zasiedzenia muszą zostać spełnione określone warunki, które wskazane są w art. 172 Kodeksu cywilnego. Wśród nich należy wymienić fakt posiadania samoistnego oraz odpowiedni upływ czasu (posiadanie nieustanne przez okres 20 lat w dobrej wierze, posiadanie nieustanne przez okres 30 lat w złej wierze). Posiadaczem samoistnym jest osoba, która nie jest właścicielem gruntu, ale która faktycznie nim włada, traktuje jak swój, ponadto przejawia wolę posiadania jak właściciel.

Mówiąc zwięźlej, chodzi o zamieszkiwanie, wynajmowanie lokalu. Co warte uwagi, wszystkie decyzje związane z nieruchomością nie mogą być konsultowane z prawnym właścicielem, ponieważ przekreśli to szanse na zasiedzenie. Z dużym problemem można się spotkać na etapie określenia czy mowa o posiadaniu w dobrej czy złej wierze. Otóż posiadanie w dobrej wierze następuje, gdy posiada się nieruchomość przez nieprzerwalny okres 20 lat w przekonaniu, że jest to zgodne z prawem. Natomiast, posiadanie w złej wierze oznacza, iż posiadacz doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie przysługuje mu prawo do posiadania nieruchomości. Okres ten jest dłuższy i wynosi 30 lat. Wspomniane terminy mogą ulec przerwaniu. W takiej sytuacji zaczynają one swój bieg od początku. Zasiedzenie dotyczy wszystkich podmiotów prawa cywilnego. Mimo to, trzeba mieć na uwadze, iż osoba będąca w stosunku najmu lub dzierżawy, czyli posiadacz zależny nie ma możliwości dochodzenia zasiedzenia.

Proces zasiedzenia możliwy jest wyłącznie poprzez postępowanie przed sądem. Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, od którego pobierana jest stała oplata w wysokości 2 000 zł. We wniosku należy wskazać wszystkie osoby zainteresowane w sprawie. Ponadto, trzeba załączyć odpis z księgi wieczystej, wyciągi gruntu, mapy nieruchomości. Ważnymi dokumentami mogą być także dowody uiszczenia podatku od nieruchomości lub innych opłat publicznych stricte związanych z nieruchomością. Istotne również mogą być zeznania świadków, którzy potwierdzą faktyczne władanie nieruchomością.  Jeśli mowa o zobowiązaniach podatkowych związanych z ową instytucją, to podatek wynosi 7% podstawy opodatkowania, którą jest wartość nieruchomości.

Reasumując, instytucja zasiedzenia z pozoru łatwa, może wiązać się z różnymi komplikacjami. Podejmując decyzję o złożeniu wniosku warto skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalistów. Kancelaria Prawna Smok zapewni Państwu kompleksową obsługę prawną w sprawach o zasiedzenie.

Autor: Jerzy Pazdan asystent prawny

Translate »