Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Odpowiedzialność za medyczny błąd organizacyjny

utworzone przez | 02.03.2020 | Prawo medyczne

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością przez podmioty lecznicze w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Takie uprawnienie wynika wprost z art. 6 ust. 1 oraz art. 8 zd. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1127 t.j.).

Podmiot leczniczy jest zobowiązany do zastosowania wszelkich dostępnych środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony zdrowia pacjentów przed doznaniem szkody w trakcie procesu leczenia. W większości przypadków przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, na ich ostateczny efekt będzie mieć wpływ wiele okoliczności: od organizacji pracy personelu medycznego do warunków lokalowych czy sprzętowych. Przy czym nie każdy błąd jest wynikiem zaniedbania czy błędu lekarza lecz może wynikać z nieprawidłowej organizacji pracy placówki medycznej. Jest to tak zwany błąd organizacyjny, który występuje na skutek podjęcia wadliwej decyzji przez osoby kierujące jednostkami medycznymi. Taki błąd może wywoływać skutki na etapie diagnostyki czy terapii, jednak w odróżnieniu od błędów diagnostycznych oraz terapeutycznych może być popełniony przez podmiot odpowiedzialny za pełnienie funkcji administracyjnych lub organizacyjnych, a nie popełniony tylko przez personel medyczny.
Jako przykłady błędu organizacyjnego można wskazać: nieprawidłową obsadę dyżurów, brak koordynacji lub braku przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi oddziałami w obrębie jednego podmiotu leczniczego, brak odpowiedniego wyposażenia oddziałów w certyfikowany i sprawny sprzęt oraz aparaturę medyczną, złe warunki sanitarne, nieprzestrzeganie zasad aseptyki, brak wewnętrznych procedur lub ich nieprzestrzeganie, wadliwy nadzór nad pacjentami związany z zaniedbaniami w organizacji bezpieczeństwa, higieny i opieki nad pacjentem, brak rzetelności w sporządzanej i prowadzonej dokumentacji medycznej pacjentów, brak wprowadzenia procedur w zakresie kontroli i audytu dokumentacji medycznej.

Na placówce udzielającej świadczeń medycznych ciąży obowiązek wprowadzenia odpowiednich standardów jakości w ochronie zdrowia w celu zapewnienia bezpieczeństwa leczonych pacjentów. Możliwe jest to jedynie przy wykorzystaniu optymalnych zasobów jednostki i wdrożeniu odpowiednich procedur organizacji tak, aby liczba błędów medycznych została zminimalizowana. Z tego względu podmioty lecznicze coraz częściej korzystają z usługi audytu zewnętrznych doradców specjalizujących się w kompleksowej obsłudze prawnej, kadrowej (zarządzania personelem) czy ekonomicznej sektora ochrony zdrowia.  W rezultacie następuje poprawa efektywności i jakości świadczonych usług, z uwzględnieniem systemu finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Placówka medyczna ponosi odpowiedzialność za błędy organizacyjne. Skutki tych błędów mogą być nieodwracalne. W konsekwencji, pokrzywdzony pacjent może dochodzić odszkodowania za poniesione straty majątkowe, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renty na zwiększone potrzeby lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość oraz renty z tytułu utraty zdolności do pracy pokrzywdzonego. W przypadku naruszenia obowiązku informacyjnego lub nieprawidłowego uzyskania zgody pacjenta na badanie czy udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, dodatkowo pokrzywdzony może dochodzić roszczeń odszkodowawczych w zakresie ochrony praw pacjenta.

Jeżeli chcą Państwo ubiegać się o odszkodowanie za błędy medyczne lub chcą Państwo sprawdzić, czy istnieją do tego przesłanki, zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Adwokackiej w Katowicach.

Translate »