Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Dotacja a subwencja – aspekty prawne

utworzone przez  | 04.05.2022 | Finanse

Niezwykle popularną możliwością na finansowanie rozwoju działalności jest dotacja
lub subwencja.

Te dwie formy dofinansowania różnią się od kredytów i pożyczek przede wszystkim
tym, iż są bezzwrotne. W tym artykule pragnę zwrócić uwagę na różnice, jakie dzielą obie formy,
bowiem w opinii publicznej często dochodzi do zatarcia tych różnic.

Dotacja i subwencja są bezzwrotnymi i nieodpłatnymi formami wsparcia finansowego,
są również bardzo popularnymi formami finansowania samorządów terytorialnych i innych instytucji państwowych.

Najbardziej istotną odmiennością jest uznaniowy charakter dotacji, dzięki któremu zainteresowany podmiot musi spełnić wcześniej wyznaczone warunki oraz konkurować
z innymi podmiotami, aby z owej dotacji mógł skorzystać. Subwencja natomiast jest roszczeniem prawnym, które musi zostać przekazane danej jednostce do dysponowania. Jeśli w budżecie zaplanowano dofinansowanie określonych podmiotów, to zainteresowana strona będzie pewna,
iż otrzyma określone fundusze. Tym samym państwo nie może odmówić wypłaty subwencji.

Co warte uwagi, sposób zagospodarowania tych dwóch, wyżej wskazanych form, jest zupełnie inny. Podczas, gdy dotacja udzielana jest na określony wcześniej cel, czyli sposób, w jaki pieniądze będą rozdysponowane jest zależne tylko i wyłączne od organu nadającego, to w subwencji sposób wykorzystania zależy od samego beneficjenta, nadający nie może narzucić jak dana kwota ma być rozdysponowana.

Omawiając przedmiotowe zagadnienie nie można również zapomnieć o rodzajach tychże form dofinansowania.

Występują dwa rodzaje subwencji:

  1. Subwencja ogólna – stanowi pomoc finansową przekazywaną przez państwo podmiotom w oparciu o obiektywne kryteria
  2. Subwencja przedmiotowa – w której pomoc udziela się w celu wykonania określonych działań

oraz trzy rodzaje dotacji:

  1. Dotacja przedmiotowa – dopłata do określonych usług
  2. Dotacja podmiotowa – dopłata dla podmiotu, który jest określony w ustawie
  3. Dotacja celowa – udziela się je z budżetu państwa, tylko dla ściśle określonych jednostek

Reasumując, obie formy niosą ze sobą niezwykle interesującą możliwość wsparcia własnego biznesu. Warto wiedzieć jakie są różnice między tymi dwiema formami finansowania, ze względu na to, że w wielu przypadkach bardziej opłacalnym od wzięcia kredytu może być wybór którejś z wyżej wymienionych form finansowania.   

Autor: Jerzy Pazdan – stażysta