Blog Kancelarii Prawnej Smok

ALERT – Projekt ustawy o tarczy antykryzysowej

utworzone przez | 27.03.2020 | blog, COVID19

Zapraszamy do zapoznania się z możliwymi rozwiązaniami w zakresie tarczy antykryzysowej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i utrzymania miejsc pracy rząd przygotował pakiet ustaw tzw. „tarczę antykryzysową”.

Na pakiet składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Tarcza Antykryzysowa przewiduje rozwiązania, które mają poprawić płynności finansową przedsiębiorców, zabezpieczyć miejsca pracy i dochody pracowników oraz wspierać obywateli w walce ze skutkami epidemii koronowirusa.  W tej chwili trwają jeszcze prace legislacyjne nad projektami ustaw jednak nie przewiduje się, że uchwalona wersja będzie znacznie odbiegać od przedstawionych założeń. Planowane wejście w życie Tarczy Antykryzysowej to początek kwietnia br. stąd warto już zapoznać się z planowanymi rozwiązaniami i przygotować się do ich wdrożenia. Poniżej zostały przedstawione główne założenia przygotowanych rozwiązań.

Tarcza Antykryzysowa przewiduje m.in.:

 • przejęcie przez państwo opłacania składek ZUS przez 3 miesiące dla:
  • mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników);
  • samozatrudnionych jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
 • świadczenie dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych

Wypłata z ZUS gwarantowanego świadczenia miesięcznego – nieoskładkowanego i nieopodatkowanego – co do zasady w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku osób, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskały przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia, będzie to kwota osiągniętego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. W przypadku osób rozliczających się np. w formie karty podatkowej, będzie to kwota w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.

 • dofinansowanie zatrudnienia ze środków FGŚP:

 Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu,

– w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie przestoju ekonomicznego i obniżeniu wynagrodzenia ( nie więcej niż 50 % i do wysokości nie niższej niż wynagrodzenie minimalne),

– maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń.

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Skorzystanie z dofinansowania będzie obwarowane spełnieniem wielu przesłanek m.in. spadkiem obrotów gospodarczych.

 • uelastycznienie czasu pracy;

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin.

Pracodawca będzie mógł wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;

Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.

 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r.,
 • gwarancje de minimis z BGK;
 • dopłaty BGK do odsetek;
 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
 • wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych wraz ze zwolnieniem z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów.
 • wprowadzenie przyspieszonego tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.
 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;

Pomoc dla poszczególnych branż w postaci:

 • wsparcia firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
 • ułatwienia dla branży turystycznej polegające na przedłużeniu terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy( obecnie termin ten wynosi 14 dni).

Możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Tracza Antykryzysowa przewiduje odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).

 • Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 • Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Szacowana całkowita wartość tego pakietu wynosi co najmniej 10% PKB.