Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Spółki komandytowe podatnikiem CIT?

utworzone przez | 23.11.2020 | Finanse

W dniu 28 października 2020 r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw w odniesieniu do przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółek komandytowych.

Zgodnie z uzasadnieniem proponowanej nowelizacji, zasadniczym jej celem jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych tak, aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. 

Projekt ustawy przewiduje, że wszystkie spółki komandytowe staną się podatnikiem CIT. Komplementariusz, czyli wspólnik odpowiadający majątkiem za zobowiązania spółki, będzie mógł odliczyć podatek dochodowy zapłacony przez spółkę.  

Natomiast wypłata zysku ze spółki komandytowej na rzecz osoby fizycznej, będącej komandytariuszem, co do zasady będzie opodatkowana. Nowelizacja przewiduje zwolnienie dla komandytariuszy przychodów osiąganych za pośrednictwem spółki komandytowej w kwocie stanowiącej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem. Aby komandytariusz mógł skorzystać ze zwolnienia nie może:

1) posiadać bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub 

2) być członkiem zarządu spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub 

3) być podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Powyższe zwolnienie ma charakter marginalny, a proponowane zmiany ustawowe mogą prowadzić do podwójnego  opodatkowania dochodów komandytariuszy, tj. w momencie ich osiągnięcia przez spółkę komandytową, a następnie w momencie wypłaty udziału w zysku tej spółki.

Co istotne, zmiany ustawy zostały ujawnione na niecałe 4 miesiące przed ich wdrożeniem w życie (w połowie września 2020r. projekt ustawy został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji).  Mimo braku odpowiedniego okresu przygotowawczego przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek komandytowych muszą przygotować się na proponowane, daleko idące zmiany podatkowe.  

Kancelaria służy pomocą w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego zmian podatkowych spółek komandytowych, w tym dopasowania optymalnej formy prawnej co do zakresu i skali prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej. Dlatego zapraszamy do konsultacji, jeśli jesteś zainteresowany powyższym tematem. 

Autorem tekstu jest r. pr. Ewelina Basta-Dowiat

Translate »