Rozwód – pytania i odpowiedzi

 1. Jakie dokumenty są potrzebne, aby złożyć pozew o rozwód?

Na pewno, niezbędne jest uzyskanie z Urzędu Stanu Cywilnego – aktualnego aktu małżeństwa, oraz jeśli są małoletnie dzieci – to aktualnych aktów urodzenia tych dzieci. Złożenie pozwu w sprawie o rozwód to koszt 600 zł, i konieczne będzie dołączenie potwierdzenia dokonania opłaty sądowej w tej wysokości. Pozostałe dokumenty, zależne są od charakteru sprawy. Dla przykładu, jeśli będziemy starać się o alimenty na dzieci lub na siebie – konieczne będzie przedłożenie dokumentów finansowych potwierdzających wysokość utrzymania gospodarstwa domowego i zaświadczenia o dochodach. Jeśli będziemy starać się o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka, konieczne będzie przedstawienie dowodów na poparcie naszych twierdzeń.

 1. Ile trwa sprawa rozwodowa?

Niestety na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sądy procedują zgodnie z zasadą sprawności i szybkości postępowania, niemniej, jeśli sprawa jest skomplikowana, zaś strony nie są w stanie się porozumieć – na przykład co do winy, co do wysokości alimentów, co do kontaktów z dziećmi, wówczas postępowanie może toczyć się bardzo długo. Jeśli jednak małżonkowie są zgodni co do orzeczenia o rozwodzie „za porozumieniem”, są zgodni co do wszelkich pozostałych kwestii małżeńskich oraz nie posiadają małoletnich dzieci, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że sprawa rozwodowa zakończy się po pierwszej rozprawie.

 1. Mieszkam za granicą, czy muszę osobiście stawić się na rozprawie?

Ostatnie lata, w szczególności z uwagi na pandemię wirusa SARS-COV2 znacznie spopularyzowały posiedzenia zdalne – poprzez podłączenie się do rozprawy przy użyciu wygenerowanego przez sąd linku, oraz posiedzenia hybrydowe, gdy jedna ze stron lub pełnomocnicy stawiają się fizycznie w sali Sądowej, zaś osoba która wystarczająco uzasadni niemożność stawiennictwa osobistego, łączy się z „salą sądową” przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

 1. Co mogę zrobić, aby dostawać alimenty na małoletnie dzieci od drugiego rodzica, do czasu zakończenia postępowania rozwodowego?

Składając pozew o rozwód wraz z wnioskiem o zasądzenie alimentów od drugiego z rodziców, na małoletnie dzieci, warto rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie poprzez orzeczenie obowiązku alimentacyjnego na czas toczącego się postępowania rozwodowego. Taki wniosek daje nam pewność, że nawet gdy rozprawa będzie toczyć się wiele miesięcy, nasze dzieci uzyskiwać będą stosowne środki na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb. Pierwszy wniosek o zabezpieczenie jest bezpłatny, każdy kolejny to koszt 100 zł.

 1. Co stanie się z moim nazwiskiem po rozwodzie?

Jeśli w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku w sprawie o rozwód, nie podejmiesz żadnych działań przed Urzędem Stanu Cywilnego, zmierzających do „powrotu” do swojego wcześniejszego nazwiska, pozostaniesz przy dotychczasowym nazwisku, bez możliwości późniejszej zmiany.

 1. Jak orzeknie sąd, kiedy jedna strona żąda rozwodu, a druga separacji?

Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Jeśli zajdą przesłanki, przemawiające za orzeczeniem rozwodu – w tym trwały i zupełny rozkład pożycia, sąd nie jest zobligowany do ratowania małżeństwa „za wszelką cenę”, nawet jeśli jedna strona chce tylko separacji.

 1. Co daje orzeczenie o winie przy rozwodzie?

Gdy powodem rozwodu, jest ewidentne działanie drugiego małżonka, który swoim postępowaniem naruszył obowiązki małżeński – na przykład dopuścił się zdrady, zataił chorobę, uzależnienie, porzucił rodzinę, dopuścił się przemocy – wówczas druga strona może wnosić orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy. Takie orzeczenie, daje możliwość dochodzenia od małżonka, z którego winy doszło do rozpadu związku, stosownych alimentów, jeśli w wyniku rozstania znacznie pogorszy się stopa życiowa drugiego.

 1. Co, jeśli współmałżonek obwinia mnie za rozpad pożycia, z powodu zbyt wielu obowiązków w pracy?

Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą, przyjęcie na skutek wspólnych uzgodnień stron zwiększonej aktywności zawodowej jednego z małżonków i towarzyszących jej naturalnych skutków w postaci zmniejszonego czasu dla rodziny, nie może stanowić okoliczności przemawiającej za uznaniem tej aktywności za przyczynę znaczącego oddalania się od siebie małżonków.

 1. Czy zmiana religii może być przyczyną rozwodu?

Tak. Zmiana religii, jeśli w znaczący sposób wpływa na zmianę zachowania jednego ze współmałżonków może zostać uznana za powód rozpadu pożycia. Co więcej, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego „Zmiana religii przez jednego z małżonków może być – w konkretnych okolicznościach – uznana za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego (art. 57 § 1 k.r.o.)”.

 1. Czy odmowa współżycia ze współmałżonkiem, może być podstawą do uznania winy za rozwód?

Tak. W katalogu zawinionych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego mieści się także odmowa jednego z małżonków utrzymywania współżycia fizycznego.

 1. Czy mój nowy związek, zaczęty po rozpadzie pożycia małżeńskiego, ale przed oficjalnym rozwodem, jest powodem do przypisania mi wyłącznej winy?

Zgodnie z przyjęta linią orzeczniczą, przy ocenie, czy strona przyczyniła się do rozkładu pożycia małżeńskiego, nie można pomijać postępowania małżonka, który rozkład zapoczątkował. Nawet małżonek, który dopuścił się cudzołóstwa, nie może być uznany za wyłącznie winnego rozkładu, jeżeli poprzednio rozkład ten nastąpił już z innych przyczyn, a zwłaszcza zachowania się drugiego małżonka.

Rozwód - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Zakres pomocy prawnej

W zakres naszych działań odnoszących się do prowadzenia spraw rozwodowych wchodzą m.in:

 • przygotowanie i wniesienie pozwu o rozwód,
 • określenie kwestii orzekania o winie,
 • ustalenie zasad opieki nad dziećmi,
 • określenie wysokości alimentów,
 • określenie kwestii podziału majątku,
 • informowanie o wymaganych opłatach, dokumentach, uiszczenie opłat w Państwa imieniu.

Prawo rodzinne

W dziedzinie prawa rodzinnego, zajmujemy się sprawami takimi jak:

Dlaczego My?

Posiadając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i rozumiejąc związane z nimi emocje, stawiamy sobie za cel zminimalizowanie przykrych doświadczeń. 

Naszym priorytetem jest, aby Klient został do procesu odpowiednio przygotowany, dlatego nasze działania oraz podejmowane decyzje są zawsze wyczerpująco wyjaśniane.

Zależy nam, aby sprawa rozwodowa przebiegła możliwie łatwo ze szczególnym naciskiem na minimalizację strat, zwłaszcza jeśli w rozwód rodziców zaangażowane są dzieci.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w Katowicach Brynowie, gdzie udzielimy Państwu odpowiedzi na pytania związane ze sprawą rozwodową oraz doradzimy odpowiednie działania.

Ilość rozpraw

Ilość prowadzonych spraw

Prawników

Zapraszamy