Zaznacz stronę
Rozwód a kwestia unieważnienia małżeństwa
Unieważnienie Małżeństwa - Prawnik Katowice

Unieważnienie małżeństwa to instytucja zgoła inna aniżeli orzeczenie rozwodu z orzeczeniem winy lub bez orzekania o winie. Ustawodawca dopuszcza możliwość unieważnienia małżeństwa przez sąd. Niemniej, muszą ku temu istnieć konkretne przesłanki.

Jedną z nich jest nieosiągnięcie wymaganego przez przepisy prawa wieku do zawarcia związku małżeńskiego. Kobieta, aby wyjść za mąż musi ukończyć szesnasty rok życia, natomiast mężczyzna, by ożenić się musi mieć osiemnaście lat. Warto nadmienić, iż kobieta, która skończyła szesnasty rok życia, ale nie ukończyła osiemnastego, potrzebuje zgody sądu na zawarcie małżeństwa.

Druga z przesłanek – choroba psychiczna, musi realnie zagrażać małżeństwu i zdrowiu przyszłego potomstwa. Nie ma takiej możliwości, aby unieważnić małżeństwo z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków po jej ustaniu. Kolejną przesłanką jest ubezwłasnowolnienie całkowite. Tak samo jak z wspomnianymi wyżej zaburzeniami o podłożu psychicznym, nie można żądać unieważnienia małżeństwa w momencie, gdy ubezwłasnowolnienie zostało uchylone.

Inną przesłanką, która umożliwiają unieważnienie małżeństwa są bigamia, czyli pozostawanie we wcześniej zawartym związku małżeńskim. Ponadto, również  gdy istnienie między małżonkami pokrewieństwa w linii prostej, bocznej (rodzeństwo), powinowactwa, stosunku przysposobienia – stanowi podstawę do unieważnienia związku małżeńskiego.

Kolejną grupą przyczyn są wady oświadczenia woli. Wstąpienie w związek małżeński przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażanie woli, działała pod wpływem błędu co do tożsamości współmałżonka lub działała pod wpływem bezprawnej groźby, ma możliwość dochodzić unieważnienia zawartego związku. Niemniej, warto podkreślić, iż zgodnie z przepisami uprawnienie to przysługuje jej tylko przez okres sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą, a w każdym wypadku po upływie trzech lat od zawarcia małżeństwa. 

Unieważnienie związku małżeńskiego nie jest łatwą procedurą, zaś sąd każdorazowo musi przeanalizować, czy zaistniałe przesłanki są wystarczające, aby związek małżeński unieważnić. Unieważnienie małżeństwa ma ten skutek, że związek małżeński traktowany jest tak, jak gdyby nigdy nie istniał. To oznacza, że małżonkowie wracają do swoich poprzednich nazwisk, ustaje stosunek powinowactwa między nimi. Jednie w przypadku, gdy dojdzie do urodzenia się dziecka podczas trwania unieważnionego małżeństwa, uznaje się, że dziecko to zostało urodzone w małżeństwie.

Szukając pomocy w sprawie unieważnienia małżeństwa warto skorzystać ze wsparcia Kancelarii. Żadne wyzwania nie stanowią dla nas przeszkód, a nasi specjaliści z chęcią podejmą się wszelkiego rodzaju spraw, bez względu na stopień ich skomplikowania.

Adwokat

Zakres

W zakres naszych działań odnoszących się do prowadzenia spraw rozwodowych wchodzą m.in:

  • przygotowanie i wniesienie pozwu o rozwód,
  • określenie kwestii orzekania o winie,
  • ustalenie zasad opieki nad dziećmi,
  • określenie wysokości alimentów,
  • określenie kwestii podziału majątku,
  • informowanie o wymaganych opłatach, dokumentach, uiszczenie opłat w Państwa imieniu.

Dlaczego My?

Posiadając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i rozumiejąc związane z nimi emocje, stawiamy sobie za cel zminimalizowanie przykrych doświadczeń. 

Naszym priorytetem jest, aby Klient został do procesu odpowiednio przygotowany, dlatego nasze działania oraz podejmowane decyzje są zawsze wyczerpująco wyjaśniane.

Zależy nam, aby sprawa rozwodowa przebiegła możliwie łatwo ze szczególnym naciskiem na minimalizację strat, zwłaszcza jeśli w rozwód rodziców zaangażowane są dzieci.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w Katowicach Brynowie, gdzie udzielimy Państwu odpowiedzi na pytania związane ze sprawą rozwodową oraz doradzimy odpowiednie działania.

Nasze artykuły

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »